Dialog om framtida Enköping

Vi arbetar med att göra en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. I det arbetet vill vi veta vad du tycker.

Man säljer grönsaker till äldre dam

Foto Thomas Henriksson

Hur vill du att Enköpings stad ska utvecklas?

Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad

Just nu arbetar vi med ett förslag om fördjupad översiktsplan för Enköpingsstad (FÖP). Du kan vara med och påverka det arbetet.

Du kan vara med och påverka

Under tiden den 29 mars till den 1 juni finns ett förslag på plan för Enköpings stad på samråd. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen.

Tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, på biblioteket, på Kulturskolan och på museet.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska senast den 1 juni 2017 skickas till:

E-post: framtidsdialog@enkoping.se

Postadress: Enköpings kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Märk din e-post eller ditt brev med ”Samråd 2017”.

Handlingarna

Plan för Enköpings stad

Bilaga1, Planeringsförutsättningar

Bilaga 2, Hållbarhetsbedömning

Bilaga 3, Uppföljning

Markanvändningskarta

Remissmissiv

Tyck till om din stad

Vi arbetar för att forma utvecklingen av Enköpings stad fram till år 2040. I det arbetet är dialogen med dig som bor i Enköping en stor och viktig del. Med enkäterna här nedanför kan du vara med och påverka.

Tyck till om framtida Enköpings stad

Tyck till om stadsdelen där du bor

Samråd betyder att det går att lämna synpunkter

Den fördjupade översiktsplanen växer fram i flera olika steg. Förslaget ska lämnas ut på remiss i olika omgångar så att invånare, andra myndigheter, organisationer och kommuner kan lämna synpunkter på förslaget. Dessa remissfaser kallas för samråd och granskning. Den färdiga fördjupade översiktsplanen ska vara klar i juni 2018. 

Ett första förslag är ute på samråd mellan den 27 mars och 1 juni.

Åsikterna från enkäterna kommer att sammanställas och vara med i det material som går ut på samråd i början på nästa år. Då kan alla intresserade läsa och tycka till om materialet.

Vill du läsa mer om planprocessen?

Andra översiktsplaner i kommunen

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan pekar ut stadens utveckling på lång sikt. Det är till och med lag på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den används också när kommunen behöver bestämma hur mark ska användas och när man beslutar om bygglov. Med en långsiktig plan kan man undvika kortsiktiga och felaktiga beslut.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.