Åkersberg - Fanna IP samt bostadsområde

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen möjliggör byggande av ett nytt bostadsområde norr om Åkersbergs förskola, väster om Åkersbergsvägen. Detaljplanen utökar också tomten för det nyligen påbörjade omvårdnadsboendet i området och reglerar markanvändning och byggrätt inom Fanna IP. Naturvärden och landskapstypiska ytor sparas inom planområdet för rekreation och utvecklas i anslutning till befintlig grönstruktur i angränsande områden.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2015-05-11. Beslutet och detaljplanen vann laga kraft 2015-06-18.

Planprocessen

Ladda ner

Reviderade antagandehandlingar

Plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning

Återremitterade antagandehandlingar

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.