Åkersberg väster om Åkersbergsvägen

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2015-04-09 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan över aktuellt område. Detaljplanen syftar till att möjliggöra att bygga bostäder på småhustomter (villor och radhus) inom området.

Försäljning av tomter

I september börjar försäljningen av tomterna på Åkersberg. De 38 tomterna säljs via Mäklarringen.

Länk till Mäklarringen

Försäljningen av tomter på Åkerberg

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (Lag 2010:900, SFS 2014:900).

Enligt plan- och bygglagen ska det samrådas kring ett detaljplaneförslag.

Efter att ha godkänts av kommunstyrelsens utskott för planfrågor (PLEX 2015-10-01, § 92) skickades planförslaget ut till berörda på samråd 2015-10-09 – 2015-11-06. Därefter har förslaget i vissa avseenden reviderats och skickades på
granskning 2016-03-04 - 2016-03-18.

Detaljplanen togs upp av PLEX 14 april för beslut om att skicka vidare till kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen antogs därefter av kommunstyrelsen 26 april och vann laga kraft 26 maj.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.