Brandstation Örsundsbro

Karta över Haga

Planområdets läge.

 

Planens syfte och innehåll

Nuvarande brandstation i centrala Örsundsbro behöver ersättas med en ny på en ny plats för den uppfyller inte utrymmesbehoven för arbetsmiljö och effektiv räddningstjänstinsats med mera.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2014-10-30 att genom en ny detaljplan pröva markens lämplighet för en ny brandstation.

Avsikten med detaljplanen är att etablera en ny brandstation i ett läge med god tillgänglighet och framkomlighet. Lokalerna ska inrymma en deltidsbrandkår. I detaljplanearbetet ingår att utreda placering och dimensionering av den nya brandstationen samt att lösa utfarten till Enköpingsvägen.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Planförslaget skickades ut för samråd under perioden 19 april 2017–10 maj 2017. Under samrådet har inkommit sammanlagt 10 synpunkter från myndigheter. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som finns tillgängligt hos plan- och exploateringsavdelningen. Planförslaget har reviderats med anledning av inkomna synpunkter.

Granskningstiden

Vid sammanträdet 2017-06-15 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om granskning av rubricerad detaljplanen.

Granskningstiden för planförslaget är 26 juni 2017–18 juli 2017 (3 veckor).

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem senast 18 juli 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under granskningstiden ska sammanställas och bemötas av Enköpings kommun i ett utlåtande och planförslaget ska revideras vid behov. Planen tas därefter upp i kommunfullmäktige som tar ställning till om planen ska antas. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.