Brandstation Örsundsbro

Karta över Haga

Planområdets läge.

 

Planens syfte och innehåll

En lokalisering för en ny brandstation behöver hittas då den nuvarande brandstationen, som är belägen inne i centrala Örsundsbro tätort, inte uppfyller utrymmesbehoven för arbetsmiljö och effektiv räddningstjänstinsats med mera. Räddningstjänsten har tittat på lämpliga placeringar och tillsammans med kommunen kommit fram till denna placering i sydvästra Örsundsbro i bra läge intill Enköpingsvägen och riksväg 55.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2014-10-30 att påbörja en prövning av detaljplaneläggning för att möjliggöra för ny brandstation.

Avsikten med detaljplanen är att etablera en ny brandstation i ett läge med god tillgänglighet och framkomlighet. Lokalerna ska inrymma en deltidsbrandkår. I detaljplanearbetet ingår att utreda placering och dimensionering av den nya brandstationen samt att lösa utfarten till Enköpingsvägen.

I och med att detaljplanen syftar till att planlägga nuvarande åkermark (i gällande stadsplan 1005 planlagd som Park eller plantering) som kvartersmark för verksamheter (brandstation) har en dagvattenutredning tagits fram som planeringsunderlag för att utreda möjligheter och föreslå lämpligt sätt att ta hand om av dagvatten enligt kommunövergripande dagvattenpolicy.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Plan- och exploateringsavdelningens bedömning är att planen innebär en ur allmän synpunkt god hushållning med marken enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB). Planen medför inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt 5 kap MB.

Kommunen har samrått med Länsstyrelsen om behovsbedömningen. Länsstyrelsen har i likhet med kommunen bedömt, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB).

Samrådstiden

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sammanträde 2017-04-06 beslutat om att skicka förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap 11a § plan- och bygglagen (2010:900).

Samrådstiden för planförslaget är mellan 19 april och 10 maj 2017 (3 veckor).

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem senast 10 maj 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och planförslaget revideras vid behov. Därefter skickas planen ut för granskning.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.