Bredsandskogen

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att revidera gällande detaljplan avseende att ändra huvudmannaskapet för väg (som inte är återvändsväg) till kommunalt ansvar, i enighet med gällande lagstiftning. Justering av vissa bestämmelser för tomt- och husutformning med anpassning till efterfrågan med mera görs på samma gång.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Ärendet kommer sannolikt upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige under 2018.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.