Del av Magasinsgatan och Kaptensgatan

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att möjliggöra permanent avstängning och instängsling av delar av Magasins- respektive Kaptensgatan för att öka säkerheten runt kraftvärmeverket (Ena Energi). Efter genomförd planändring avses marken arrenderas ut till Ena Energi. Marken kommer fortsatt att vara tillgänglig för allmänna ledningar och får inte förses med byggnader, men allmänheten kommer inte längre att ha tillträde till dessa delar av gatorna.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2016-06-16 att pröva en ändring av gällande detaljplan. Ett förslag till ny detaljplan beslutades skickas på samråd 2017-05-11.

Samrådstid: 2017-05-19 - 2017-06-30 (6 veckor)

Detaljplaneförslaget finns under samrådstiden tillgängligt i Kontaktcenter, Kommunhuset, Kungsgatan 42 samt som filer att ladda ner här nedan.

Synpunkter på förslaget skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 745 80 Enköping, senast den 30 juni 2017. Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om antagande.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Enköpings kommun.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.