Del av Villbergaby 3:1

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget i östra delen av Grillby, mellan Villbergabyvägen och järnvägen.

Marken består i dagsläget av åkermark och är inte planlagd sedan tidigare. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av det befintliga industriområdet för en etablering av åkeriverksamhet.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-03-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.