Gåsbacken, Uppmyrby 6:1 mfl

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att pröva ändring av bestämmelser för skog, åkermark och betesmark inom gällande detaljplans planområde.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-06-16 att pröva ändring av gällande plan. Detaljplaneprocessen skall ske med ett utökat förfarande.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att spara ner.


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.