Hagalund 1:14

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer nordost om centrala Enköping.

Nuvarande detaljplan tillåter markanvändningen industri, kretsloppsanläggning, och delar av fastigheten begränsas av så kallad prickmark (mark som inte får bebyggas). Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en effektivare användning av fastigheten genom mindre revideringar av gällande planbestämmelser.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett planförslag för området som var utsänt för samråd mellan 27 februari – 19 mars. Synpunkterna som inkom under samrådet sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. Förslaget skickades återigen ut för granskning till berörda myndigheter och fastighetsägare under tiden 7 april – 20 april. Alla synpunkter som kommit in under granskningen har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 23 maj 2017.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Detaljplanen har hanterats med standardförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.