Hovslagaren

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget strax söder om Enköpings centrum i anslutning till Enköpingsån.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom samtliga fastigheter inom kvarteret Hovslagaren. I samband med detta behöver även parkeringslösningar ses över. Ågatan planeras få förminskad körbana som avskiljs med plantering mot gång- och cykelvägen.

Under samrådet ingick även Hamnmagasinen i planområdet, men för dessa har en egen detaljplan sedan arbetats fram:

Detaljplan för Hamnmagasinen (2016/470)

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Eftersom den fördjupade översiktsplanen inte ger tillräcklig vägledning för markanvändningen inom området skall ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 kapitel 5 paragraf 7 (Lag 2014:900) tillämpas.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-03-11 § 22, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området.

Planförslaget sändes ut för samråd mellan 20 november 2015 och 11 december 2015 till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in synpunkter. Under samrådet har inkommit sammanlagt 21 synpunkt från både myndigheter och privatpersoner. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats med anledning av inkomna synpunkter.

Granskningstid

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2017-04-06 beslutat om att skicka förslag till detaljplan ut för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900).

Granskningstiden för planförslaget är mellan 19 april och 10 maj 2017 (3 veckor).

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem senast 10 maj 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande och planförslaget revideras vid behov. Därefter tas planen upp i kommunstyrelsen som tar ställning till om planen skall antas.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.