Korsängens förskola töms och utreds

Bild saknas

Vad händer nu?

En grupp barn är kvar på Korsängens förskola i de lokaler som är godkända att användas. Övriga barn har flyttat till en modul som tillfälligt står på Korsängsskolans gamla tennisplan. Förskolan fortsätter att använda utemiljön vid Korsängens förskola så mycket det går.

På utbildningsförvaltningens uppdrag har kommunens fastighetsavdelning gjort en utredning som beskriver alternativen att renovera, att riva eller att bygga en ny förskola. Ett beslut väntas i början av 2017.


Politiska beslut

Beslut om lokaler och renovering fattas i skolnämnden. Beslut som får stora ekonomiska konsekvenser fattas i kommunstyrelsen.

Vad har hänt förut?

Problem med lukt upptäcktes 2010–2011. Mattor, kök och delar av ventilationen byttes ut för att åtgärda problemen.

År 2014 gjorde kommunen en allmän utredning om fukt när byggnadstekniska brister upptäcktes. Utredningen gjordes av företaget AK Konsult på uppdrag av kommunen. AK Konsult är experter inom byggteknik. AK Konsults rapport visade att det fanns avvikelser gällande lukt och påväxt.

År 2015 lades taket om på hela byggnaden. Under året påtalade personalen på Korsängens förskola att inomhusmiljön försämrades. Med anledning av det gjorde AK Konsult en ny utredning som visade att underhåll behövdes i golv och väggar.

I början av 2016 skickade kommunen AK Konsults rapport till Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala för att få en bedömning av hälsorisker. Arbets- och miljömedicins rekommendation var att åtgärder måste ske inom 6–12 månader.

Korsängens förskola har omfattande brister och skador i byggnaden. Orsaken till problemen är det sätt man byggde på när förskolan etablerades. Fukt finns i golv och väggar och det orsakar skador. Kommunen har åtgärdat problemen vartefter fel och brister har upptäckts, men nu görs bedömningen att ett större ingrepp måste ske.

Bilder, skisser och ritningar

Inga bilder eller skisser finns tillgängliga för närvarande.

Synpunkter och dialogmöten

Om du har synpunkter kan du ta kontakt med förskolans chef. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Hur påverkar det mig?

Om ditt barn får besvär med astma eller liknande symptom ska du kontakta din husläkare för rådgivning. Vid besvär är det viktigt att träffa en läkare för en medicinsk bedömning.

Om du som medarbetare känner besvär ska du kontakta förskolans chef. Förskolechefen hjälper dig att boka en tid hos företagshälsovården.

Om astma orsakad av fuktskador behandlas tidigt, och behandlingen hjälper, är risken mindre att bli mer känslig för fuktskador i framtiden. Astmatiska besvär som inte behandlas under en längre tid ökar risken för problem i framtiden enligt uppgift från Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.