Liljegården och vårdcentralen, Örsundsbro

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att utöka byggrätten för fastigheterna Rymningen 16:2 och 21:8 i Örsundsbro där Liljegården och Örsundsbro vårdcentral är belägna. Bakgrunden är att Liljegården har planer på att uppföra fristående förråd samt eventuellt ett lusthus vilket inte är möjligt med rådande planbestämmelser. Planen syftar till att möjliggöra denna typ av komplementbyggnader och mindre utbyggnader.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-02-09 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan och att genomföra samråd för detta.

Kommunen har tagit fram ett planförslag för Liljegården och Vårdcentralen i Örsundsbro. Planförslaget skickades kring månadsskiftet april-maj för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen skulle få in synpunkter. Synpunkterna finns sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats. Nu har det reviderade planförslaget skickats på ny remiss till berörda, så kallad granskning. Granskningstiden för planförslaget är 17 maj – 31 maj 2017.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem så att kommunen har dem senast 31 maj 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts i ett utlåtande och vid behov kan mindre revideringar göras av planförslaget. Därefter tas planen upp i kommunstyrelsen som tar ställning till om planen ska antas.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.