Romberga 23:24

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att möjliggöra handel, inklusive livsmedelshandel, på fastigheten.


Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade den 18 augusti att en planprocess skall inledas och att ett planförslag skall tas fram och samrådas kring. Planarbetet sker i ett standardförfarande.

Kommunen tog fram ett planförslag för området som skickades för samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare för att kommunen ska få in synpunkter. Samrådstiden för planförslaget var 2 mars - 23 mars. Inkomna yttranden har därefter sammanställts och bemötts i en särskild redogörelse. Planförslaget har reviderats och skickas nu åter på remiss, så kallad granskning, till berörda under tiden 2017-04-11 - 2017-04-25.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem så att kommunen har dem senast 25 april 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande och mindre revideringar av planförslaget kan ske.  Därefter tas planen upp i kommunstyrelsen som tar ställning till om planen skall antas.

Ladda ner

Granskningshandlingar

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.