Sankt Ilian 36:7

Karta över Haga

Planområdets läge.

Planens syfte och innehåll

Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera. Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att en ändring av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska ett detaljplaneförslag grunda sig på ett program om det inte anses onödigt.

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-03-11 att pröva ett förslag på ändrad detaljplan, vilket som ska upprättas och skickas ut på samråd.

Kommunen har upprättat ärendet som ett planuppdrag

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.