Statt-tomten

statt-tomten

Statt-tomten, kvarteret Traktören, Centrum 13:5 och 13:6

Vad händer nu?

​Kulturhuset kan byggas på Statt-tomten

Den 9 februari 2017 föreslog den politiska ledningen att det kan byggas ett kulturhus på Statt-tomten, som en del av sina intentioner och sin plan för centrum. Upplevelsenämnden har redan i uppdrag att föreslå vad ett nytt kulturhus bör innehålla, där även en utveckling av biblioteket ingår. Med en placering på Statt-tomten blir kulturhuset ett nav i kulturstråket längs Kyrkogatan, i nära anslutning till Westerlundska gården och en utveckling för Stora Torget.

Kommunen arbetar dessutom vidare med förslaget att köpa Statt-tomten av Peab.

Den 26 april 2017 är det dialogmöte på Kompassen om centrumutvecklingen och Statt-tomten.

Kommunen äger statt-tomten sedan 2016.

 

Vad har hänt förut?

Stadshotellet i Enköping revs 2010. Sedan dess har den så kallade Statt-tomten (Stadshotellstomten, Centrum 13:5-6) varit obebyggd. Sommaren 2014 byggde Peab i dialog med kommunen ett trädäck över delen närmast Stora torget. 

Företaget Peab, som äger Statt-tomten, ansökte hösten 2013 om planbesked för den . Bakgrunden var att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningar som krävs för att bebygga kvarteret skulle bli stora. Det Peab kunde få bygga enligt gällande detaljplan ansågs inte vara ekonomiskt genomförbart.

Kommunen beslutade i januari 2014 att pröva en planändring genom att starta en planprocess. Syftet med planändringen var att pröva möjligheten att få bygga högre hus än i den gällande detaljplanen.

Ett nytt förslag på detaljplan togs fram för området. Efter beslut i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott den 11 januari 2016 skickades detta på samråd. I samrådshandlingarna fanns ett förslag på hur Peab ville bebygga tomen. Förslaget hade tagits fram i dialog med kommunen. Under samrådet kunde alla som ville ta del av planhandlingar och lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådet pågick till och med den 3 februari 2016.

Rekordmånga lämnade synpunkter. Många tyckte att det inte borde byggas ett tiovåningshus med det föreslagna utseendet vid torget.

I mitten av februari 2016 kom beskedet att kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten.    

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Frågan diskuterades senast på det öppna dialogmötet om Statt-tomten den 17 februari.

Hur påverkar det mig?

Kommunen vill gärna att en ny byggnad på Statt-tomten ökar attraktionskraften runt Stora torget. Det allmänna intresset är stort och vad som byggs på tomten vid Stora torget är av stor vikt för en utveckling av stadens centrum.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.