Överklaga ett beslut

Du kan överklaga vissa av byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, beslut om påföljder eller ingripanden.

Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är mark- och miljööverdomstolen.

Du måste överklaga inom en viss tid

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet, om den anser att det finns skäl för det. I såna fall sänds överklagan inte vidare till länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Skicka överklagan till

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Du kan även skicka in din överklagan till: bygglov@enkoping.se

Vad överklagan ska innehålla

  • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.