Processen för anmälan av byggprojekt

Här beskriver vi kort vad som händer när du gör en anmälan om byggprojekt.

Processkarta över hur en anmälan om bygg­projekt går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Du vill bygga något som kräver anmälan

Om du ska göra eller ändra vissa installationer eller riva måste du ibland göra en anmälan. Anmälningsprocessen består av olika delar. För dig som byggherre är det viktigt att kunna skilja på de olika beslut och besked som du får i ärendet.

  • Startbeskedet bestämmer när du får påbörja byggnadsåtgärden. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked.
  • Slutbeskedet innebär att du får använda den nya byggnationen. Det betyder att när du fått ett beslut om slutbesked får du ställa in möbler och börja använda byggnationen.

Om du bygger utan startbesked

Då kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för anmälan eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Vilket är ditt ansvar och vilket är kommunens?

Byggherre

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själv fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela byggprocessen.

När du anmäler ett byggprojekt ska du beskriva var du ska bygga och hur byggnaden ska utformas. Kraven för byggnationen ska uppfyllas även om du inte behöver ansöka om bygglov eller anmäla ett byggprojekt. Det är inget som hindrar att du bygger ännu bättre än de krav som finns.

Som byggherre ansvarar du för att du har de tillstånd som behövs för ditt bygge. Det finns andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kommunens byggavdelning

På byggavdelningen arbetar tjänstemän. Tjänstemännen ska tillämpa en rättssäker myndighetsutövning så att det blir en långsiktigt hållbar god bebyggelsemiljö för samhället, invånarna och för kommande generationer. Det gör de genom att noga kontrollera att det du vill bygga uppfyller lagar, förordningar och regler.

För att tjänstemännen ska kunna bedöma om det du vill bygga uppfyller alla lagkrav behöver dina handlingar vara tydliga och lätta att förstå. Kommunen är skyldig att arkivera alla handlingar. Därför är det viktigt att dina handlingar är arkivbeständiga.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden är en opartisk myndighet. Som myndighet ansvarar nämnden för att kommunen fullgör sina obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen. I nämnden sitter förtroendevalda politiker. Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, mijöavdelningen och kart- och GIS-avdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om lov, förhandsbesked, startbesked och slutbesked. De är också ansvariga för tillsyn på det som byggs i kommunen och i den befintliga bebyggda miljön.

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen är politikernas sakkunniga. De förbereder ärenden som ska behandlas i miljö- och byggnadsnämnden. I vissa fall kan tjänstemännen fatta beslut på egen hand på delegation från miljö- och byggnadsnämnden.

Tjänstemännen på byggavdelningen kan ge råd och svara på frågor i ärenden som handlar om att bygga nytt, ändra eller riva. De kan däremot inte hjälpa till så långt att det kan jämställas med projektering eller att upprätta färdiga tekniska förslag.

2. Du anmäler byggprojekt

Anmälan om byggprojekt skickar du in till kommunen i god tid innan du vill börja bygga.

Till din anmälan måste du också skicka in ritningar, kartor och andra dokument. Tänk på att alla ritningar måste vara fackmannamässiga och skalenliga. Måtten måste finnas på ritningarna. Ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen. Rutat papper får inte användas.

Det är byggherrens ansvar att de inlämnade tekniska handlingarna och ritningarna visar att de tekniska egenskapskraven är uppfyllda. Det är därför viktigt att handlingarna är tydliga och lätta att förstå. Tekniska handlingar eller ritningar kan till exempel vara detaljritning, teknisk beskrivning, fuktsäkerhetsprojektering, grundritning, konstruktionsritning eller tillgänglighetsutlåtande. Tänk på att alla handlingar ska vara på svenska.

3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan om byggprojekt går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Då får du ett meddelande om komplettering. Tänk på att läsa ordentligt vilken information eller vilka handlingar du behöver komplettera. Om du inte skickar in kompletteringarna i tid kan vi avvisa ärendet. Det betyder att vi inte prövar ärendet och att ärendet kommer att avslutas.

När vi har fått in alla handlingar, det vill säga när ditt ärende är komplett, ska det ta max 4 veckor att få ett svar på din anmälan. Handläggningstiden kan i vissa fall utökas med ytterligare 4 veckor.

Vad är det vi granskar?

Det många olika saker som påverkar om du får utforma det du vill bygga som du önskar.

Vi bedömer och granskar

  • om handlingarna visar att de tekniska egenskapskraven enligt Boverkets byggregler är uppfyllda.
  • om byggnaden kommer att uppfylla kraven för bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, brand, bärförmåga, stadga och beständighet, bredbandsanslutning, hissar, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning och energihushållning.

I vissa fall får andra berörda möjligheten att lämna synpunkter. Ofta behöver vi även skicka remisser till andra myndigheter eller sakkunniga. Om någon lämnar ett yttrande får du möjligheten att bemöta det.

4. Tekniskt samråd

I vissa fall bedöms det nödvändigt med tekniskt samråd även i anmälningsärenden. När det är aktuellt skickar vi en kallelse till dig. I kallelsen står det hur du bokar tid för tekniskt samråd och vilka handlingar du behöver skicka in innan samrådet. Ibland kallar vi också sakkunniga och andra förvaltningar inom kommunen. Som byggherre kan du kalla entreprenörer, konsulter med flera till mötet.

På samrådet deltar byggherren, en kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen. Vi går igenom planeringen, de byggnadstekniska kraven, kontrollplanen och övriga handlingar som du skickat in. Vi diskuterar behov av arbetsplatsbesök, slutsamråd, fler handlingar med mera. Vi bestämmer också hur många besök kommunen måste göra.

På samrådet skriver vi protokoll samt lämnar råd och upplysningar inom ramen för sitt allmänna informationsansvar. Tänk på att vi inte får fungera som teknisk konsult åt dig som byggherre. Det är alltid byggherren som har det yttersta ansvaret för att regelverket följs.

Ibland händer det att det kommer fram information på samrådet som gör att du behöver skicka in ytterligare handlingar eller revidera handlingar innan du kan få ett startbesked. Om det händer skriver vi in det i protokollet.

5. Vi ger startbesked

Efter det tekniska samrådet kan vi ge ett skriftligt startbesked om alla krav på egenskaper kan förväntas uppfyllas och alla handlingar som behövs är inlämnade. När du fått startbeskedet får du börja bygga.

Vad innehåller startbeskedet?

I startbeskedet har vi fastställt din kontrollplan. Det står vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in för att vi ska kunna ge ett slutbesked när du är färdig. I startbeskedet står det också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll, om det finns några krav enligt annan lagstiftning, vilka förutsättningar som gäller för besök på bygget och på slutsamrådet samt eventuella tillägg i projektet.

Vad är utstakning och lägeskontroll?

En utstakning måste göras innan byggarbetet börjar och det innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i enlighet med startbeskedet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med detta. Utstakning sker alltid vid större nybyggnationer och om byggnader placeras nära tomtgräns. Utstakning måste utföras av en godkänd konsult eller av kommunens kart- och GIS-avdelning.

6. Du får börja bygga

När du fått startbeskedet får du börja bygga. Om du börjar bygga för tidigt riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

7. Vi besöker bygget

I vissa fall bedöms det nödvändigt med besök på bygget även i anmälningsärenden.

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett besök på bygget, ett så kallat arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrollerar byggnadsinspektören tillsammans med dig som byggherre och din kontrollansvarige att bygget följer kontrollplanen och bygglovet.

Om det du vill bygga kräver ett tekniskt samråd måste vi göra minst ett arbetsplatsbesök under arbetets gång.

Efter besöket skriver vi ett protokoll som skickas till alla berörda.

8. Slutsamråd

I vissa fall bedöms det nödvändigt med slutsamråd även i anmälningsärenden.

När ditt bygge närmar sig att bli färdigt måste du i god tid boka tid med din byggnadsinspektör för ett slutsamråd. I startbeskedet står det hur byggherren och kontrollansvarig bokar slutsamrådet.

På slutsamrådet redovisar vi förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Samrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Som byggherre ska du på slutsamrådet redovisa:

  • att kontroller har utförts enligt kontrollplanen
  • att du har uppfyllt eventuella villkor i startbeskedet
  • intyg som vi har begärt att få in
  • utlåtande från kontrollansvarig och dokumentation från besöket på bygget.

Efter slutsamrådet skriver vi ett protokoll från samrådet. I protokollet står om du behöver komplettera eller revidera för att vi ska kunna ge ett slutbesked. Protokollet skickas till alla som är berörda.

9. Du begär slutbesked

När du är färdig med ditt bygge måste du begära ett slutbesked innan du får börja använda det du har byggt. I startbeskedet finns information om vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

I de fall vi har bedömt att det behövs en kontrollansvarig ska den lämna ett utlåtande till byggherren och till oss, som underlag för slutbeskedet.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar. I startbeskedet och protokollet från slutsamrådet står det vilka handlingar du måste skicka in. Du kan begära slutbesked i vår e-tjänst.

10. Vi ger slutbesked

Om allt är byggt enligt gällande regler och du har följt kontrollplanen får du ett slutbesked från oss. När du har fått slutbeskedet får du börja använda det du har byggt.

11. Du får börja använda det du har byggt

Nu har du tillåtelse att flytta in möbler och börja använda det du byggt.