Strandskydd

Tack vare strandskyddet kan vi promenera, bada, fiska, åka skridskor och stanna vid stranden med båt. Strandskyddet gör också att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

I korthet

Strandskyddet har funnits sedan 1950-talet och gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter.

Kommunen gör tillsyn av strandskyddet när det gäller fastigheter vid sjöar och vattendrag. Syftet är att följa upp hur strandskyddsreglerna följs och vid behov återskapa naturen och tillgängligheten för friluftslivet. Om du vill ändra eller bygga inom strandskyddat område ska du ansöka om dispens.

Här kan du se vilka områden som är strandskyddade, var strandskyddet är utökat och var strandskyddet är upphävt.

Strandskydd för allmänheten

Strandskyddet kom till för att trygga allmänhetens möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att stanna till på någon annans brygga eller promenera längs med vattnet, så länge du inte befinner dig inom någon annans hemfridszon. Rätten att vistas på någon annans brygga gäller inte om ägaren till bryggan själv använder den. Du har ansvar för att inte störa eller förstöra.

Tänk också på att visa hänsyn till växter och djur, till exempel under våren när fåglarna häckar och många djur har ungar.
En markägare har inte rätt att sätta upp skyltar, staket eller stängsel inom strandskyddat område, om det är för att utestänga någon från en plats som annars hade varit allemansrättsligt tillgänglig. För det krävs dispens och tillstånd från kommunen.

Om du misstänker att något bryter mot strandskyddets regler kan du lämna in klagomål till kommunen. Det går också bra att kontakta kommunen om du har frågor och vill veta mer.

Sök dispens om du vill bygga eller ändra

Det finns ett antal förbjudna åtgärder inom strandskyddat område. Därför ska du ansöka om dispens om du vill göra något av följande:

 • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
 • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
 • Anlägga staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
 • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
 • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor.

Dispens betyder att du får tillstånd, det vill säga undantag från lagens villkor.

Byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus och bryggor, kräver ändå dispens från strandskyddet.

Ansökan

Särskilda skäl

När du ansöker om dispens från strandskydd är det mycket viktigt att du redogör för vilka särskilda skäl du har för att få dispens.

Som särskilda skäl räknas att

 • marken redan är tagen i anspråk, till exempel etablerad tomtplats, campingplats eller industriområde där området inte är allemansrättsligt tillgängligt.
 • platsen är avskild från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.
 • anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan tillgodoses utanför området.
 • det finns ett angeläget allmänt intresse som till exempel tätortsutveckling, infrastruktur, friluftsliv, miljö, natur eller kulturhistoria som inte kan tillgodoses utanför området.
 • området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Tomtplatsavgränsning och fastighetsgräns

När miljö- och byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddet fattar de samtidigt ett beslut om en så kallad tomtplatsavgränsning, om det inte redan finns ett beslut om det. Det är skillnad på fastighetsgräns och tomtplatsavgränsning. Det har stor betydelse om det du planerar att genomföra ligger inom eller utanför din tomtplatsavgränsning. Inom tomtplatsen har du som fastighetsägare rätt att exempelvis klippa gräs, ha trädgårdsmöbler och rabatter med mera. Tomtplatsavgränsningen går att överklaga.

Fastigheten är hela marken du äger. Ytan är ofta större än tomtplatsavgränsningen. Tomtplatsavgränsningen kan omfatta fastigheten om fastigheten är liten och till exempel bara omfattar ett mindre område runt en byggnad. Delar av din fastighet kan vara tillgängliga för allmänheten.
Tomtplatsavgränsningen omringar området kring din byggnad/byggnader, medan andra delar av din fastighet kan vara tillgängliga för allmänheten. Det är ägarens privata mark som är hemfridszonen. Inom det området gäller inte allemansrätten.

Fri passage

Mellan strandlinjen och tomtplatsen ska det finnas ett område där allmänheten fritt kan passera. Området är också viktigt för att bevara livsvillkoren för djur och växter. Det bör vara minst 15 meter mellan strandlinje och tomtplats. Endast i områden där fri passage redan är omöjligt kan man undvika det kravet.

Statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om strandskyddsdispens för strandområden som också är statligt skyddade, till exempel genom naturreservat eller genom skydd för landskapsbilden. 

Vad det kostar

När du ansöker om dispens från strandskydd betalar du en avgift för ansökan. Du måste betala även om du inte får dispens.

Kostnad: 12 000 – 19 000 kronor

Tillsyn

Kommunen utför kontroller av strandskydd vid sjöar och vattendrag. Syftet är att följa upp hur strandskyddsreglerna följs och vid behov återskapa natur och tillgängligheten för friluftslivet.

Vid tillsyn inventerar kommunen förändringar på fastigheter inom strandskyddade områden. Kommunen följer upp ändringar som gjorts utan dispens från strandskyddet. Exempel på ändringar är nya bryggor och komplementbyggnader eller att någon har utökat sin tomtplats på ett sätt som hindrar allmänheten från att få tillgång till strandlinjen.
Det kan bli aktuellt för fastighetsägare att ta bort anläggning, byggnad eller
att återställa ett naturområde.

Dispens i efterhand

Om du har byggt eller gjort något på din fastighet som kräver dispens kan du ansöka om dispens i efterhand. Det finns ingen garanti för att dispens beviljas. Det måste fortfarande finnas ett särskilt skäl och det du gjort får inte påverka strandskyddets syften. Din ansökan hanteras på samma sätt om byggnaden eller åtgärden inte fanns.

Lagar och regler

Strandskyddet regleras i miljöbalken kapitel 7. Strandskyddet har två syften, att långsiktigt:

 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Om du bryter mot reglerna

Att bryta mot strandskyddsreglerna kan vara ett brott mot områdesskydd enligt miljöbalken kapitel 26. Kommunen har en skyldighet att göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott mot områdesskydd. Kommunen tar inte ställning till om ett brott har begåtts utan det är upp till åklagare att avgöra. Åtalsanmälan ska göras oavsett om dispens går att bevilja i efterhand eller inte.

Andra lov, tillstånd och skyldigheter

Ibland behöver du söka andra lov och tillstånd i samband med att du söker strandskyddsdispens. Det kan röra sig om:

Det kan också krävas en anmälan/tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen gällande vattenverksamhet.