Altan

En altan kan betyda många olika saker och kan delas upp i flera olika delar.

 • Altangolv eller trädäck
 • Skärmtak
 • Staket, mur eller plank
 • Uteplats eller uterum

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är högre än 1,4 meter över underliggande mark är bygglovspliktigt. Det gäller även om det endast är någon del som har denna höjden eller är högre.
 • Altanen byggs fristående från en byggnad.
 • Du ska glasa in en altan.
 • Skärmtaket inte omfattas av undantagen.
 • Muren eller planket inte omfattas av undantagen.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är lägre än 1,4 meter över underliggande mark är inte bygglovspliktigt. Det kan byggas intill gränsen.
 • Du ska bygga ett skärmtak på ett en- och tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Skärmtaket får tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten inte vara större än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket byggs närmare gränsen 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Kommunen kan inte vara en sådan granne.
 • Du ska bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank. Tänk på att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig längre ut från huset än 3,6 meter. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock). Du behöver dock göra en anmälan om attefallsåtgärd.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärderna. Byggavdelningen gör en bedömning om lov krävs eller inte.

Ja, du kan behöva ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta (gräva) eller fylla ut så att marknivån ändras.

Kostnad för att ansöka

Grundavgifter:

 • Tillbyggnad, 4 700–35 000 kronor
 • Skärmtak, 3 300–6 500 kronor
 • Mur/plank, 4 200–8 300 kronor
 • Glasa in en altan, 4 200 kronor

Handlingar som ska skickas in

Till din ansökan om bygglov för skärmtak ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Takplansritning
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för trädäck ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Markplaneringsritning (eventuellt)
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för mur och plank ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet

Till din ansökan om bygglov för uteplats eller uterum ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Takplansritning (eventuellt)
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Ansökan