Bostadshus, flerbostadshus

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett nytt bostadshus.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare lägenhet i enbostadshus kan du göra det enligt attefallsreglerna.

Att tänka på

 • Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 120 kvadratmeter, 20 200–25 200 kronor
 • 250 kvadratmeter, 33 750–42 000 kronor
 • 1 000 kvadratmeter, 87 500–110 000 kronor
 • 3 000 kvadratmeter, 188 500–235 500 kronor
 • Om du ska bygga ett nytt bostadshus på obebyggd mark utanför detaljplanerat område och det inte finns ett giltigt förhandsbesked tillkommer avgift för lokaliseringsprövning med 25 procent av avgiften.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möblerings­förslag så att alla bostads­funktioner redovisas, vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Ritningen ska visa att byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga med till exempel vändcirkel.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod)
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan, inom planlagt område ska situationsplanen baseras på nybyggnadskarta och ska visa nya byggnadens placering med måttsättning. Fixera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten.
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 baserad på förrättningskarta
 • Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

För flerbostadshus behöver du dessutom skicka in:

 • Lägenhetssammanställning med lägenhetstyp och boarea per lägenhetstyp
 • Lokalsammanställning med lokaltyp och lokalarea per lokal
 • Verksamhetsbeskrivning för eventuella lokaler
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och boarea
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Parkeringssammanställning (antal p-platser)
 • Eventuell arbetsplatsdisposition (tidsbegränsat lov för exempelvis byggbodar och byggskylt
 • Plan-, fasad- och sektionsritning för sophus, miljöhus eller likande
 • Bullerberäkning invid fasad eller uteplats vid behov

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller en- och tvåbostadshus)
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/ kontor/ bostäder nära järnväg med mera)
 • Dimensioneringskontroll (gäller flerbostadshus)
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Ansök eller anmäl