Ridhus eller stall

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga nytt eller ändra en byggnad till stall eller ridhus. 

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 0–499 kvadratmeter, 16 500–20 500 kronor
 • Större än 499 kvadratmeter, 27 200–34 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning. Är ridhus eller stall till för privat bruk ska detta anges i ansökan.
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan – ska visa byggnadens placering med måttsättning, lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten. Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
  • Inom planlagt område: situationsplan på nybyggnadskarta (vid nybyggnad) alternativt lovkarta (vid tillbyggnad).
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Um-värdesberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar

Ansökan