Verksamheter

I plan- och bygglagen finns regler om hur byggnadsverk och tomter ska utformas.

I detaljplanen finns bestämmelser om vad marken får användas till och hur byggnader ska utformas. Det betyder att detaljplanen kan bestämma om det till exempel är kontor, lager eller industrilokaler som får uppföras på fastigheten.

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, exempelvis parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan man få ett tidsbegränsat bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en ny byggnad
 • Du ska ändra en befintlig lokal till ett annat ändamål.
 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel större skärmtak eller lastkajer.

En verksamhet kan behöva ansöka om bygglov för flera olika åtgärder, till exempel bygga nytt, bygga ut eller ändra användning. Läs mer under respektive åtgärd här på sidan.  

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov kan du även behöva skicka med:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och lokalarea
 • Planritning i skala 1:100
  • ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • Markplaneringsritning
  • ska visa fastighetens in-och utfart, parkering, handikapparkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, friyta, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Bullerberäkning
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Beskrivning av avfallshantering

Inför startbeskedet kan du även behöva skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus
 • Dimensioneringskontroll
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Tillgänglighetsbeskrivning
 • Pålningsplan
 • Sprängningsplan
 • Beräkningar för avväxlingar
 • Golvvärmeritning

Ansökan