Åkersberg

Karta över Haga

Skiss på projektet

Vad händer nu?

Åkersberg etapp 1-4 är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 500 bostäder (villor, radhus, flerbostadshus), LSS- boende, förskola och äldreboende.

Under 2018 kommer det att byggas cirka 100 bostäder i området.

Kommunen säljer småhustomter  väster om Åkersbergsvägen. Tomterna säljs via Mäklarringen.

Länk till Mäklarringen

 

Flera olika byggherrar

Flera olika byggherrar bygger bostäder i Åkersberg.

Mo Gård Fastighet AB

Mo Gård bygger ett LSS-boende som kommer att färdigställas under 2018/2019.

TB-Gruppen

Under 2018/2019 bygger TB-gruppen 17 friliggande tvåplansvillor i bostadsrättsform. 

SHH-Bostad

SHH-bostad bygger ca 70 bostadsrätter som kommer färdigställas under 2018/2019.
Under 2017 blev ca 100 bostadsrätter inflyttade.

Bovieran

Brf Bovieran blev inflyttad 2016.


Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat som område för bostadsbebyggelse.

Området omfattas av fyra detaljplaner som antagits 2011, 2013, 2015 och 2016.

Under planprocesserna har bland annat natur- och friluftsvärden, kulturmiljövärden och påverkan på landskapsbilden studerats. Detaljplanerna har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplaner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.