Åkersberg

Karta över Haga

Skiss på projektet

Vad händer nu?

Åkersberg är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 250 bostäder av varierad form allt från enfamiljsvillor, radhus, flerbostadshus samt LSS- boende och förskola.

Under 2018 kommer det att byggas cirka 40 bostäder i området.

Det är kommunen som byggt ut infrastrukturen i området som blivit färdigställt i början av 2018.

Två olika byggherrar

Två olika byggherrar har fått markanvisning för att bygga LSS boende och friliggande villor.

Mo Gård Fastighet AB

Ett LSS boende kommer att färdigställas under året av Mo Gård LSS.

TB Gruppen

Under 2018 kommer 17 friliggande tvåplansvillor i bostadsrättsform byggas ut av TB-gruppen.


Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat som område för bostadsbebyggande.

Under planprocessen har bland annat natur- och friluftsvärden, kulturmiljövärden och påverkan på landskapsbilden studerats. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Området omfattas av två detaljplanerför den södra delen som antogs av kommunfullmäktige i maj 2015 och vann laga kraft i juni 2015.

Och den norra delen (Åkersberg, etapp 4) som antogs av kommunfullmäktige i april 2016 och vann laga kraft i maj 2016.

Bilder, skisser och ritningar

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.