Älvdansen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 700 lägenheter, äldreboende och förskola. Älvdansen kommer att bestå av åtta bostadskvarter.

Under 2018 kommer cirka 200 lägenheter börja byggas.

Det är kommunen som bygger ut infrastrukturen i området. Vägarna mellan kvarteren har redan börjat byggas. Arbetet planeras vara klart i juni 2018. 

Kvarteren i Älvdansen


Sex olika byggherrar

Sex olika byggherrar har fått markanvisningar i området för att bygga lägenheter, äldreboende och förskola.

Kvarteret Älvängen

Företaget Hemsö bygger äldreboende som planeras vara klart under hösten 2018. Hemsö planerar även att bygga förskola i kvarteret.

Hemsös webbplats om projektet

Kvarteret Myrängen

Sveafastigheter Bostad bygger två flerbostadshus med sammanlagt 100 hyreslägenheter. Bostäderna beräknas vara klara 2019.

Sveafastigheters webbplats om projektet

Kvarteret Fruängen

Sveafastigheter Bostad planerar att bygga 200 hyreslägenheter. Kvarteret beräknas vara klart 2021/2022.

Sveafastigheters webbplats om projektet

Kvarteret Elivågor

Stadsutveckling kommer i samarbete med stiftelsen MHS Bostäder bygga bostäder på halva delen av kvarteret. Under 2019 beräknas 100 hyresbostäder att vara klara.

Kvarteret Vanhem

Enköpings hyresbostäder planerar att bygga 150 hyreslägenheter. Kvarteret beräknas vara klart 2021.

Kvarteret Alfhem

S&E Johanssons Fastigheter planerar att bygga en skola för Kunskapsskolan. Skolan beräknas vara klar till höstterminen 2020.

Kvarteret Sjösalen

Veidekke bostad AB planerar att bygga radhus med bostadsrätter. Kvarteret beräknas vara klart år 2020.

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 har området varit utpekat som ett framtida bostadsområde. Området har tidigare använts som övningsyta åt försvaret.

Planeringsprocessen inleddes 2010 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder. En konceptidé för det nya bostadsområdet togs fram vilken sedan legat till grund för utformningen av detaljplanen

Under planprocessen har det gjorts flera olika utredningar, bland annat om buller och markförhållanden. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2015 och vann laga kraft i maj 2015.

Gällande detaljplan


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.