Bahco

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Bahco är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla 14 bostadskvareter med cirka 600 bostäder.

Under 2018 kommer cirka 80 bostäder börja byggas.

Det är kommunen som bygger ut infrastrukturen i området. Vägarna mellan kvarteren har redan börjat byggas. Arbetet planeras vara klart under 2018. 


Tre olika byggherrar

Tre olika byggherrar finns i dagsläget i  Bahco området.

PEAB

PEAB som äger majoriteten av marken i Bahco kommer att  bygga bostäder av blandad form. I planerna finns såväl flerfamiljshus och villor eller kedjehus. 

Götenehus AB

Götenehus AB planerar påbörja bygget av 23 radhus under 2018.

Götenehus AB:s  webbplats om projektet

EHB, Enköpings hyresbostäder

EHB planerar att bygga cirka 146 hyreslägenheter varav 56 ungdomslägenheter i Bahcos tidigare huvudkontor. Rivningsarbetet pågår och beräknas vara färdigt till sommaren 2018. Planerad inflyttning är 2020-2021.

EHB:s webbplats om projektet

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 har området varit utpekat som verksamhets- och eller bostadsområde. Området har tidigare varit industrimark där Bahco bedrev sin verksamhet.

Planeringsprocessen inleddes 2013 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder. En bebyggelseinventering gjordes för att bedöma hur mycket av området som skulle bevaras och hur arvet efter Bahco skulle förvaltas. En konceptide för Bahcostaden togs fram vilken sedan legat till grund för utformningen av detaljplanen

Under planprocessen har det gjorts flera olika utredningar, bland annat om buller och markförhållanden. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i september 2014 och vann laga kraft i oktober 2014.

Gällande detaljplan


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.