Enköpingstvätten

Karta över Haga

Karta över Enköpingstvätten

Vad händer nu?

Tomten för gamla Enköpingstvätten behöver saneras.

Det första momentet består av att sanera inne i fastigheten innan den kan rivas. Det arbetet inleddes under våren 2019. Efter sommaren inleds förberedelserna för saneringen genom att göra provborrningar vid tomten och i centrala Enköping.

Eftersom tvätten har gått i konkurs har kommunen tagit på sig uppgiften att se till att den förorenade marken vid Enköpingstvätten saneras. Finansiering sker genom statligt bidrag. För att kunna få statlig finanisering måste det finnas någon som driver frågan och därför har kommunen tagit på sig den uppgiften.

Politiska beslut

Beslutet om hanteringen av Enköpingstvätten togs i Kommunstyrelsen 2016.

Vad har hänt förut?

Enköpingstvätten var verksam i Enköping mellan 1962 och 2007. Under den tiden orsakade verksamheten vid kemtvätten omfattande markförorening, som i huvudsak består av tvättkemikalien tetrakloretylen (PCE). Föroreningen har också via grundvattnet spridits bl a till den kommunala vattentäkten vid Munksundet.

Undersökningar har pågått under många år, och har påvisat att behovet av att sanera marken är mycket stort. Kommunen ansökte om bidragsmedel för ytterligare undersökningar, projektering av saneringsåtgärder och själva saneringen i december 2017. Naturvårdsverket beslutade i maj 2018 att bevilja bidrag för undersökningar och projektering. För bidrag till saneringen kommer en ny ansökan att krävas.

Hur kommer arbetet att gå till?

En upphandling har nu genomförts, och konsultföretaget Geosigma AB har fått i uppdrag att genomföra fortsatta undersökningar (så kallade åtgärdsförberedande undersökningar). Syftet med dessa undersökningar är främst att i detalj avgränsa det område som behöver saneras. Vidare behöver vi ett underlag för att i efterhand kunna bedöma om saneringen har haft avsedd effekt.

De kommande undersökningarna består av markborrningar och kommer att bli omfattande. De kommer att ske på och invid kemtvättsfastigheten, samt i stora delar av Enköpings centrum. Bedömningen är att borrningarna kommer att påbörjas i augusti 2019, och pågå åtminstone året ut.

Undersökningarna görs för att se omfattningen av spridningen, både i mark och i grundvattnet. Då kan man också se vattenströmningarna och deras flöden. Analysen av resultaten skapar ett underlag för vilka saneringsåtgärder som behöver göras och i vilka områden.

Provtagningarna ska också användas för att följa upp och mäta effekterna av saneringen.

Hur påverkar det mig?

Även om föroreningen har spridit sig till grundvattnet är vattnet inte farligt att dricka. Det vet vi genom de regelbundna kontroller som vi gör på dricksvattnet. Dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer.

Du kommer också kunna höra borrningarna som sker i samband med undersökningarna.

Under vissa perioder kommer trafiken på Sala vägen och anslutande gator av stängas av.

Frågor och svar

Vad är det för problem med Enköpingstvätten?

Kemtvättmedel har spillts och läckt ut från tankar och ledningar. Kemikalien, som heter tetrakloretylen (PCE) har gått ner i marken och spridits vidare med grundvattnet.

Är det farligt att vara nära området?

Nej, det är ingen fara. Det mesta av föroreningen ligger långt ner i marken. Vid djupa grävarbeten kan det finnas risker för personal.

Är det farligt att dricka vattnet?

Nej, dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att föroreningshalten inte ökar.

Varför har inte ägaren sanerat marken?

Företaget som drev kemtvätten gick i konkurs för 10 år sedan. Sedan dess har det inte funnits någon egentlig ägare. Kommunen har nyligen övertagit fastigheten genom expropriation.

Vad ska hända med Enköpingstvätten nu? (Hur kommer arbetet att gå till?)

Ytterligare undersökningar krävs för att kartlägga gränserna för det område som behöver saneras. Dom undersökningarna påbörjas efter sommaren, och kommer att pågå under minst ett års tid.

Den förfallna byggnaden ska också rivas.

Vad har kommunen för roll i det här arbetet?

Kommunen är huvudman för arbetet. Det innebär att kommunen planerar vad som ska göras och upphandlar den speciella kompetens som krävs för detta. Det gäller främst konsulter och olika typer av entreprenörer. Kommunen får ansöka om bidrag från staten till alla kostnader.

Vem betalar för arbetet?

Det finns statliga anslag för att bekosta undersökningar och sanering av förorenad mark. Dom kan användas när det inte finns någon som kan hållas som ansvarig för en förorening. Det gör att saneringen av Enköpingstvätten inte behöver betalas av kommunen.

När ska det saneras?

Vår plan är att saneringsarbetena ska påbörjas under 2021. Saneringen ska ske i två steg. Först kommer de översta lagren av förorenad jord att grävas bort. På större djup används en metod som innebär att marken värms upp, för att förånga föroreningen, som sen fångas upp och tas om hand. Hela saneringen kan ta upp till ett år.

Hur kommer undersökningarna att gå till?

Undersökningarna går framför allt ut på att borra i marken och ta prover för analyser. Det blir borrningar både i området på och omkring kemtvättstomten, och i delar av Enköpings centrala delar.

Vilka kemikalier har spridits? Vilka problem är det med de kemikalierna?

Kemikalien heter tetrakloretylen, eller perkloretylen (förkortas ibland som PCE). Den är hälsofarlig, och har speciella egenskaper som gör den särskilt svår att undersöka och bedöma. Den har låg vattenlöslighet, men kan ändå spridas över stora avstånd, via grundvattnet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.