Fältskären

Illustration: ALM Equity

Vad händer nu?

I kvarteret Fältskären (tidigare Pausparkeringen) bygger Alm Equity tillsammans med Andersson Company bostadsrättslägenheter. Bostäderna byggs i två etapper med planerad inflyttning under 2018 och 2019. I
bottenvåningen mot torget kommer det finnas handelslokaler.

Se Alm Equitys webbplats om projektet

Vid korsningen Torggatan-Eriksgatan kommer kommunen bygga ett torg, Kammakartorget.
Torget planeras byggas under 2018/2019 och vara klart under 2019/2020.

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat för bostäder, handel och parkering.

Planeringsprocessen inleddes 2009 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder, handel och parkering. Under planprocessen har bland annat arkeologi, markförhållanden, trafik och parkering studerats. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2013 och vann laga kraft i juli 2013.

Arkeologiundersökningar

År 1990, 2007 och 2011 har arkeologiska förundersökningar genomförts i området.

Under 2014 genomfördes en omfattande utgrävning av fornlämningarna i kvarteret. Hörnet mot Torggatan/Eriksgatan ingick inte utgrävningen då den ytan är sparad för ett torg på grund av omfattande kulturlager som finns där.

Arkeologikonsults webbplats om utgrävningen

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.