Fältskären

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

I kvarteret Fältskären (tidigare Pausparkeringen) bygger Alm Equity tillsammans med Andersson Company bostadsrättslägenheter. Bostäderna byggs i två etapper med planerad inflyttning under 2018 och 2019. I
bottenvåningen mot torget kommer det finnas handelslokaler.

Alm Equitys webbplats om projektet

I korsningen Torggatan-Eriksgatan kommer kommunen bygga ett torg, Kammakartorget.
Torget planeras byggas under 2018/2019 och vara klart under 2019/2020.

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat för bostäder, handel och parkering.

Planeringsprocessen inleddes 2009 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder, handel och parkering. Under planprocessen har bland annat arkeologi, markförhållanden, trafik och parkering studerats. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2013 och vann laga kraft i juli 2013.

Arkeologiundersökningar

År 1990, 2007 och 2011 har arkeologiska förundersökningar genomförts i området.
Under planprocessen beslutades att undanta en yta i korsningen Torggatan-Eriksgatan från bebyggelse och istället peka ut det som ett torg. Den delen av kvarteret har de mäktigaste kulturlagren och genom att undvika bebyggelse där minskade kostnaden för den arkeologiska utgrävningen.

Under 2014 genomfördes en omfattande utgrävning av fornlämningarna i området.

Arkeologikonsults webbplats om utgrävningen

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.