Fanna

Karta över Haga

Skiss på projektet

Vad händer nu?

Vid Fanna Slott pågår utbyggnad av bostäder. Området kommer fullt utbyggt innehålla cirka 35-bostäder i form av hyresrätter.

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat som verksamhet- och /eller bostadsområde.

Den gamla byggnadsplanen från 1985 medgav endast kontor. Planeringsprocessen inleddes 2015 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder.

Under planprocessen har bland annat riksintressen för natur- och kulturmiljö, fornlämningar, strandskydd och påverkan på natur- och rekreationsmöjligheter studerats. Detaljplanen har varit på samråd och granskning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2016 och vann laga kraft i juli 2017.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.