Gamla Nynäs

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017


Vad händer nu?

Gamla Nynäs kommer innehålla ett 40-tal tomter bestående av villor, parhus och LSS-boende när det är utbyggt.
Det finns även möjlighet till förskola i området.

Villor och LSS-boende kommer börja byggas under 2018.

Det är kommunen som bygger ut infrastrukturen i området. Arbetet med infrastrukturen planeras vara klart i september 2018.

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat för bostäder.

Planeringsprocessen inleddes 2009 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder.

Under planprocessen har bland annat natur- och friluftsvärden, kulturmiljövärden och påverkan på landskapsbilden studerats. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft
möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i september 2016 och vann laga kraft i oktober 2016.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.