Grillbyängen

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Grillbyängen kommer fullt utbyggt innehålla ett 100-tal tomter bestående av villor och bostadsrätter.
Området byggs ut i tre etapper. Utbyggnad och försäljning av tomter i etapp 1 pågår.

Webbplats om projektet

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Grillby från 1992 är området utpekat som ett förstahandsalternativ för nya bostäder. Planeringsprocessen inleddes 2007 med framtagande av detaljplan för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2008 och vann laga kraft i oktober 2009.

En ny detaljplan togs fram 2016 i syfte att möjliggöra för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för allmän plats (gator) i området. Den nya detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i maj 2016 och vann laga kraft i juni 2016.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.