Gymnasieskola

Karta över Haga

Här är några av dem som ska skapa den nya gymnasieskolan i Enköping. Arkitekter från byrån White tillsammans med kommunanställda arbetar för att ta fram förslag till ny byggnad under våren 2019. Foto: Maja Geffen

Vad händer nu?

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället planeras ett nybygge.

Under vintern och våren 2018/2019 pågår en förstudie som kallas fas 1. Förstudien leds av White arkitektbyrå. När förstudien är färdig ska det ha tagits fram ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vad den kan innehålla för verksamheter.

Som tidigast kan en ny gymnasieskola stå färdig om 4-5 år.

 

Politiska beslut

Utbildningsnämnden beslutade år 2016 att beställa en förstudie för nytt gymnasium i Enköping. Det genomfördes workshops angående bland annat lokalisering av den nya skolan under år 2017. År 2018 upphandlades White arkitektbyrå för att genomföra en förstudie som påbörjades i oktober 2018 och som ska vara avslutad i slutet av april 2019.

När förstudien är färdig ska det finnas ett förslag till ny gymnasieskola. Det förslaget ska politiker i flera kommunala instanser besluta om. Planen är att besluten ska tas under juni-september 2019.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste alla godkänna planerna innan arbetet kan gå in i nästa fas. Att så många blir inblandade beror på att stora investeringar måste godkännas i flera instanser. Om politikerna väljer att säga ja till planerna på ny gymnasieskola går arbetet in i den så kallade fas 2, som innebär mer konkret projektering och byggande av skolan.

Vad har hänt förut?

Allt sedan förstudien för ny gymnasieskola påbörjades på allvar under hösten 2018 har det skett ett stort antal möten i många olika sammanhang för att fånga upp de önskemål som finns för en ny gymnasieskola i Enköping. Det har hållits workshoppar på olika teman. Till exempel har gymnasieelever medverkat och lämnat åsikter om hur man ska bygga en ny skola för att den ska vara hållbar både miljömässigt och sett från en social synvinkel med fokus på trygghet och trivsel.

Inom kommunen och tillsammans med näringslivet i staden har det diskuterats hur olika delar av samhället skulle kunna samsas om gymnasielokalerna, till exempel mötesrum och restaurangkök. Westerlundska gymnasiets personal är involverad i arbetet på flera sätt och har bland annat kommit med tankar om hur framtidens lärmiljöer i en skola kan se ut och hur planeringen ska passa en digitaliserad undervisning.

Alla synpunkter och önskemål har samlats in av den projektgrupp som arbetar med nytt gymnasium och bearbetas för att ge ett så bra färdigt beslutsunderlag som möjligt.

Bilder, skisser och ritningar

Här kommer det att finnas dokument när förstudien är färdig och har resulterat i till exempel skisser på ny skola

 

Synpunkter och dialogmöten

Projektet för nytt gymnasium befinner sig i sitt första stadium och inga beslut om byggande eller detaljplaner finns ännu. Därför har det inte hållits några dialogmöten eller liknande. Däremot har ett stort antal möten av olika slag hållits med olika berörda inför framtagandet av skisser för ny skola. Under rubriken ovan "Vad har hänt förut?" beskrivs flera av dessa insatser.

Hur påverkar det mig?

De elever som går på Westerlundska gymnasiet idag kommer att ha gått ut gymnasiet då en ny skola står färdig. En ny skola beräknas stå färdig tidigast om 4-5 år. Förhoppningen är att det nya gymnasiet ska kunna byggas medan det gamla står kvar och att det därför inte ska behövas evakueringslokaler. Det är för tidigt att säga exakt hur den nya gymnasieskolan ska byggas och vilken närmiljö som därmed påverkas. Var den nya skolan ska placeras är en av de frågor som ska avgöras i samband med beslut om investering och byggstart.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.