Gymnasieskola

Karta över Haga

Här är några av dem som ska skapa den nya gymnasieskolan i Enköping. Arkitekter från byrån White tillsammans med kommunanställda arbetar för att ta fram förslag till ny byggnad under våren 2019. Foto: Maja Geffen

Vad händer nu?

De första politiska stegen mot en ny gymnasieskola har tagits i september 2019 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt tekniska nämnden. Läs mer under rubriken Politiska beslut längre ner på sidan.

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället planeras ett nybygge.

Under vintern och våren 2018/2019 har en förstudie pågått. Förstudien har letts av White arkitektbyrå. Förstudien presenterades i slutet av maj 2019 och innehåller ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vad den kan innehålla för verksamheter.

Förstudien (som finns bifogad längre ner på sidan) innebär sammanfattningsvis att framtidens skola placeras i samma område som den nuvarande. Ett campuskoncept föreslås där tre byggnader sammanlänkas med varandra. Kunskapskvarteret, som projektet kallas, föreslogs ursprungligen rymma både gymnasiet och kommunens vuxenutbildning. I beslutet som politikerna går vidare med är vuxenutbildningen inte med. Det beror på att den idag har billiga lokaler, och att det går att spara pengar genom att inte inlemma vuxenutbildning i Kunskapskvarteret. Annan verksamhet ska dock kunna få plats för att optimera användandet av lokalerna och därmed sänka kostnaderna. Det kan till exempel handla om kultur-, sport- eller mötesaktiviteter.

Som tidigast kan de nya lokalerna stå färdiga för inflytt år 2023-2024.


Politiska beslut

Utbildningsnämnden beslutade år 2016 att beställa en förstudie för nytt gymnasium i Enköping. Det genomfördes workshops angående bland annat lokalisering av den nya skolan under år 2017. År 2018 upphandlades White arkitektbyrå för att genomföra en förstudie som påbörjades i oktober 2018 och som avslutades i maj 2019.

Förstudien innehöll ett översiktligt förslag till nya lokaler. Det förslaget ligger till grund för det inriktningsbeslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog den 11 september 2019. Beslutet innebar att nämnden beställer av tekniska nämnden ett framtagande av programhandling för investering i en ny gymnasieskola dimensionerad för 1600 elever. Programhandling ska vara klar senast 2020-05-01. Tekniska nämnden tog upp frågan för beslut den 25 september 2019 och beslöt att gå vidare med framtagandet av programhandling. Den ska mer i detalj peka ut hur en ny gymnasieskola ska vara utformad. Sedan ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna planerna innan arbetet kan gå in i fasen därefter. Att så många blir inblandade beror på att stora investeringar måste godkännas i flera instanser.

Vad har hänt förut?

Allt sedan förstudien för ny gymnasieskola påbörjades på allvar under hösten 2018 har det skett ett stort antal möten i många olika sammanhang för att fånga upp de önskemål som finns för en ny gymnasieskola i Enköping. Det har hållits workshoppar på olika teman. Till exempel har gymnasieelever medverkat och lämnat åsikter om hur man ska bygga en ny skola för att den ska vara hållbar både miljömässigt och sett från en social synvinkel med fokus på trygghet och trivsel.

Inom kommunen och tillsammans med näringslivet i staden har det diskuterats hur olika delar av samhället skulle kunna samsas om gymnasielokalerna, till exempel mötesrum och restaurangkök. Westerlundska gymnasiets personal är involverad i arbetet på flera sätt och har bland annat kommit med tankar om hur framtidens lärmiljöer i en skola kan se ut och hur planeringen ska passa en digitaliserad undervisning.

Alla åsikter och önskemål har samlats in av den projektgrupp som arbetar med nytt kunskapskvarter och bearbetas för att ge ett så bra färdigt beslutsunderlag som möjligt.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Projektet för nytt gymnasium befinner sig i sitt första stadium och inga beslut om byggande eller detaljplaner finns ännu. Därför har det inte hållits några dialogmöten eller liknande. Däremot har ett stort antal möten av olika slag hållits med olika berörda inför framtagandet av skisser för ny skola. Under rubriken ovan "Vad har hänt förut?" beskrivs flera av dessa insatser.

Hur påverkar det mig?

De elever som går på Westerlundska gymnasiet idag kommer att ha gått ut gymnasiet då en ny skola står färdig. En ny skola beräknas stå färdig tidigast om 4-5 år. Förhoppningen är att det nya gymnasiet ska kunna byggas medan det gamla står kvar och att det därför inte ska behövas evakueringslokaler. Det är för tidigt att säga exakt hur den nya gymnasieskolan ska byggas och vilken närmiljö som därmed påverkas.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.