Haga Strand

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Vid Haga strand pågår utbyggnad av bostäder. Området kommer fullt utbyggt innehålla ett 30-tal tomter bestående av villor och bostadsrätter.

Stadsutvecklings webbplats om projektet

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat som en del av ett omvandlingsområde i Haga.

Planeringsprocessen inleddes 2011 med ett programskede för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder.

Under planprocessen har bland annat riksintressen för natur- och kulturmiljö, fornlämningar, strandskydd och påverkan på natur- och rekreationsmöjligheter studerats. Detaljplanen har varit på samråd och granskning
där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2014 och vann laga kraft i juli 2014.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.