Husberg Gånsta

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Fastighetsbolaget K2A bygger 80 hyreslägenheter i Husberg Gånsta. Inflyttning planeras ske i slutet av 2018.

På K2A:s webbplats finns information om lägenheterna och möjlighet att ställa sig i kö.

K2A:s webbplats om projektet

Vad har hänt förut?

I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2009 är området utpekat som park och natur samt koloniområde.

Planeringsprocessen inleddes 2012 för att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder. Koloniområdet och parkmarken användes inte i någon större utsträckning och bedömdes mer lämplig för bostadsbebyggelse samt att det i närområdet finns grönytor med högre rekreationsvärde. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter
till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2015 och vann laga kraft i mars 2015.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.