Munksundsskolan

Foto: Maja Geffen

Foto: Maja Geffen

Vad händer nu?

Byggandet av Munksundsskolan har råkat på ett problem som gör att inflyttning för eleverna blir vecka 9, alltså efter sportlovet. Felet beror på att konstruktionshandlingarna för håltagning i bjälklager inte var korrekta. Missen upptäcktes inte vid granskningen av de cirka 450 ritningar som berör skolbygget.

Felaktigheten kan justeras och kommer inte att påverka slutkvaliteten på den nya skolan. Däremot skapar det alltså en försenad inflyttning: efter sportlovet istället för i januari 2018 som var målet. Eleverna som tillhör Munksundsskolan är kvar i gamla Västerledsskolan till dess att de kan flytta in i nya Munksundsskolan.

När Munksundsskolan och Munkkällans förskola är inflyttningsklara ska det finnas plats för cirka 420 skolelever, 120 förskolebarn och personal.

Parallellt med färdigställandet av byggnaden pågår arbete med utemiljön. Förskolegård och skolgård görs i ordning. I största möjliga mån återanvänds fällda träd på tomten i lekmiljön.

Planeringen av nya Munksundsskolan och förskolan har pågått sedan våren 2014. Skolan byggs på samma tomt som gamla Munksundsskolan. Den nya förskolan byggs ihop med skolan.

Politiska beslut

Den 24 maj 2016 gav kommunstyrelsen ett igångsättningstillstånd att bygga nya Munksundsskolan och förskolan, och Enköpings kommun skrev kontrakt med det företag som bygger de nya lokalerna.

Vad har hänt förut?

I december 2012 fattades beslut om att göra en förstudie för en ny skola. Under 2013 gjordes förstudien och dialogmöten hölls. Våren 2014 började arbetet med att forma den nya skolan och förskolan.

Rivningsarbetet började i oktober 2015 och var klart våren 2016. Våren 2016 upphandlades också den entreprenör som bygger skolbyggnaden. Den nya skolan och förskolan tas i drift till vårterminen 2018.

Munksundsskolan har varit i behov av renovering i flera år. I ett första skede bedömde kommunen att endast en renovering av vissa delar var aktuell. Ju längre processen pågick konstaterade vi att så stora förändringar behövdes att det var bättre att ta ett helhetsgrepp och bygga en helt ny skola.

För att möta behovet av förskoleplatser i området byggs också en ny förskola intill skolan - Munkkällans förskola.

Ett pedagogiskt program har tagits fram för den nya skolan och förskolan. Programmet beskriver hur lokalerna ska se ut och hur de ska ligga i förhållande till varandra. Enköpings kommun tänker nytt kring hur skolans lokaler och utemiljö ska användas. Det är viktigt att både lokalerna och utemiljön kan användas till flera olika ämnen och aktiviteter. Vi vill skapa motiverande lärmiljöer med alternativa vägar till lärande.

Förskolan och skolan byggs enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads betyg silver.

Torsdagen den 23 juni 2016 tog barn från Munksundsskolan och Enavallens förskola det första spadtaget. Nu är snart nya Munkundsskolan och Munkkällans förskola färdigbyggda. Taklagsfest firades i april 2017 och i februari 2018 ska hela bygget vara avslutat.

Bilfritt område för säker skolväg

Det finns politiska beslut som säger att Munksundsskolan ska vara en bilfri skola. Orsaken till det bilfria beslutet är tidigare undersökningar av trafiksituationen i området. Med färre bilar runt skolan och på villagatorna kommer det att bli säkrare för barnen att gå eller cykla till skolan.

Här kan du läsa hur du kan göra om du vill lämna barn med bil på Munksundsskolan eller Munkkällans förskola.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog har förts med föräldrar och personal på berörda skolor. En pedagogisk analys och barnkonsekvensanalys har också gjorts. Eleverna på Munksundsskolan och Enöglaskolan har fått lämna sina synpunkter. Större delen av detta arbete gjordes under 2013.

Hur påverkar det mig?

Eleverna på gamla Munksundsskolan har evakuerats till Västerledsskolan. Där har skolan sin verksamhet under rivningen och byggtiden.

Under byggtiden fram till februari 2018 kommer området vid Munksundsskolan att vara en byggarbetsplats. Transporter av byggmaterial till och från området förekommer. Störningar kan förekomma vid markarbeten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.