Nytt avloppsreningsverk

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Vad händer nu?

Enköpings kommun planerar nu för att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Det ska rena avloppsvatten från Enköpings tätort Hummelsta, Haga, Bredsand och Lillkyrka. Det nya avloppsreningsverket ska ersätta det befintliga verket som ligger bredvid Ena Energi.

Det befintliga avloppsreningsverket är gammalt och slitet och för litet för att klara av att rena avloppsvattnet tillräckligt bra när Enköping växer. Det nya reningsverket kommer innehålla moderna tekniker som gör att reningen förbättras och utsläppen per person minskar. Det gynnar Mälaren.

Samtidigt pågår ett detaljplanearbete för att pröva platsen för det nya avloppsreningsverket.

Detaljplanearbetet för det nya avloppsreningsverket i Vappa.

För att få bygga ett nytt avloppsreningsverk krävs ett miljötillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutar om detta. Kommunen lämnade in ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen i december 2018.

Nuvarande reningsverk

Där reningsverket står idag kommer det finnas en pumpstation som pumpar avloppsvattnet till det nya reningsverket i Vappa. Hanteringen av tomten kommer att ingå i kommunens långsiktiga planering.

 

Politiska beslut

Efter beslut i Kommunfullmäktige 13 mars 2017 har tekniska nämnden fått i uppdrag att planera för att bygga ett nytt avloppsreningsverk.

Tekniska nämnden beslutade 18 oktober 2018 att lämna in ansökan om miljötillstånd.

Vad har hänt förut?

Innan det beslutades att ett nytt reningsverk ska byggas utreddes flera olika alternativ:

  • Bygga ett nytt avloppsreningsverk i Enköping.
  • Renovera det befintliga verket.
  • Bygga en ledning till Västerås och skicka avloppsvattnet till ett av deras avloppsreningsverk.
  • Bygga ett nytt gemensamt avloppsreningsverk för Enköping och Västerås.

Utredningen ledde fram till ett beslut om att ett nytt avloppsreningsverk i Enköping är den bästa lösningen på grund av tidsmässiga, ekonomiska och tekniska förutsättningar.

För att hitta den bästa platsen för verket har kommunen undersökt flera alternativ. Till sist valdes en plats i Vappa, fyra kilometer utanför Enköpings tätort. Platsen valdes eftersom den ligger en bit utanför
staden, den fungerar bra för ett reningsverk och för att verket ska påverka människors hälsa och miljön så lite som möjligt. Kommunen har kommit överens med markägaren om att köpa mark från Vappa gård.

Som en del av tillståndsprocessen höll kommunen samråd under sommaren 2018 . Under samrådstiden hade myndigheter, intresseorganisationer och särskilt berörd allmänhet möjlighet att komma med synpunkter. De synpunkter som kom in under samrådet skickades med tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Dokument

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.