Örsundsbro förskola

Nybygge

Foto: Maja Geffen

Vad händer nu?

Örsundsbro förskola är gammal och behöver ersättas med en ny. Dessutom väntas behovet av förskoleplatser öka på orten. Därför kommer en ny och utökad förskolebyggnad att ersätta dagens förskola. Målet är att den nya förskolan ska stå färdig i början av år 2020.

Idag finns omkring hundra barn på Örsundsbro förskola, delvis i paviljonger. Den nya byggnaden byggs för att ha en kapacitet på uppåt 160 barn beroende på hur barngrupperna organiseras. Man bygger också flexibelt så att Örsundsbroskolan som ligger granne kan använda delar av förskolans lokaler i framtiden, om behovet skulle finnas.

 Den nya förskolan byggs på tomten intill där det tidigare fanns ett hus kallat Påskliljan. Påskliljan har rivits och tomten har avgränsats med byggstaket.


Politiska beslut

Skolnämnden beslutade i februari 2017 att beställa upphandling och projektering av en ny förskola i Örsundsbro. Därefter har ärendet också godkänts av kommunstyrelsen som beviljat igångsättningstillstånd.

Den nya förskolan byggs enligt det ramprogram för förskolor som utbildningsförvaltningen tagit fram. Meningen är att fler framtida förskolor ska byggas på samma vis.

Vad har hänt förut?

Innan bygget kom igång gjordes en utredning kring köket på förskolan. Man undersökte om det skulle vara ett mottagningskök som tar emot mat från någon annan enhet, eller ett tillagningskök. Beslutet blev att förskolan ska ha ett eget tillagningskök.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Berörda föräldrar och personal får information löpande om hur planerna fortskrider och om hur bygget påverkar förskoleverksamheten. Även närboende har informerats framförallt med tanke på byggtrafik och buller.

Hur påverkar det mig?

Den parkering som tidigare använts av många föräldrar vid lämning och hämtning är avskärmad av byggstaketet runt den nya förskoletomten. Därför är besökare hänvisade till parkering på annan plats under byggarbetet. Se karta i länklistan ovan för parkeringsanvisningar.

Det kommer att gå byggtrafik från Enköpingsvägen längs Ängsvägen under tiden som bygget pågår. För att inte störa mer än nödvändigt sker det inga leveranser av material mellan klockan 07.00-08.30 samt 15.00-16.00. Byggarbete sker klockan 06.00-18.00.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.