Skolsta

Karta över Haga

Skiss på projektet

Vad händer nu?

Skolsta kommer fullt utbyggt innehålla ett 30-tal villatomter och kommer bebyggas med både enbostadsvillor och flerbostadshus. Under projektet kommer ett fåtal tomter att säljas som byggbar tomtmark, merparten av bostäderna säljas med nyckelfärdiga hus, och delar av bostäderna hyras ut som hyresbostäder.

Infrastrukturen byggs ut av Enköpings kommun i två etapper. Utbyggnad av etapp 2 pågår.

Webbplats om projektet http://zefab.se/skolstaprojektet/Vad har hänt förut?

Planeringsprocessen inleddes 2013 med en ansökan om planändring för att möjliggöra utbyggnad av fastigheten Skolsta 10:6 med flerbostadshus/radhus/parhus. Plan ändringen kom att omfatta fastighetens norra och mellersta del för att tillgodose ortens efterfråga efter en mer varierad bebyggelse.

Under planprocessen har bland annat natur- och friluftsvärden, kulturmiljövärden och påverkan på landskapsbilden studerats. Detaljplanen har varit på samråd och utställning där allmänheten och myndigheter haft möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2016 och vann laga kraft i december 2016.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.