Statt-tomten

statt-tomten

Statt-tomten, kvarteret Traktören, Centrum 13:5 och 13:6

Vad händer nu?

Nu är de arkeologiska utgrävningarna klara

Under 2017-2018 har kvarteret undersökts av arkeologer. Utgrävningen är nu avslutad och man har hittat medeltida spår av hamn, hus och gatunät.

Länkar om utgrävningen och fynd

Upplandsmuseet

Arkeologerna

Tomten del av centrumpusslet

Under våren 2018 ingick Statt-tomten som en pusselbit i det som kallats Centrumpusslet. Det var en övergripande diskussion om vad som ska hända med ett antal platser och funktioner i centrala Enköping.

De politiska önskemålen för Statt-tomten var så pass olika att en tydlig bild av framtida användning inte kunde ges.

Plex-utskottet kommer under våren 2019 diskutera tomtens framtida användning.

Återställning

Byggstaketet kommer nu att tas bort och ersättas med ett plank. Tomten kommer nu att grusas en del för att kunna leda bort kommande dagvatten.

Gångstråk och parkeringar i anslutning till tomten kommer kunna användas som vanligt så fort återställningsarbetet är klart.

Vad har hänt tidigare?

Bakgrund

Företaget Peab köpte tomten (Stadshotellstomten, Centrum 13:5-6) år 2000 och ansökte 2006 om ändring av befintlig detaljplan. En sådan ändring skulle innebära att Stadshotellet kunde rivas. En ny detaljplan godkändes av kommunfullmäktige 2009 och Stadshotellet i Enköping revs 2010. Sedan dess har tomten varit obebyggd.

Peab ansökte hösten 2013 om ändring av detaljplanen. Bakgrunden var att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningar som krävs för att bebygga kvarteret skulle bli stora. Det Peab kunde få bygga enligt gällande detaljplan ansågs inte vara ekonomiskt genomförbart.

Kommunen beslutade i januari 2014 att pröva en planändring genom att starta en planprocess. Syftet med planändringen var att pröva möjligheten att få bygga högre hus än i den gällande detaljplanen.

Ny detaljplan

Ett nytt förslag på detaljplan togs fram för området. Efter beslut i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott den 11 januari 2016 skickades detta på samråd. I samrådshandlingarna fanns ett förslag på hur Peab ville bebygga tomten. Förslaget hade tagits fram i dialog med kommunen. Under samrådet kunde alla som ville ta del av planhandlingar och lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådet pågick till och med den 3 februari 2016.

Rekordmånga lämnade synpunkter. Många tyckte att det inte borde byggas ett tiovåningshus med det föreslagna utseendet vid torget.

Kommunen köper tomten

I mitten av februari 2016 kom beskedet att kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten. Köpet godkändes av kommunfullmäktige i september 2016. Priset för tomten blev 11,6 miljoner och baserades på värdet av byggrätt för handel och bostäder.

Dialogmöten

Ett dialogmöte om Statt-tomten ägde rum i februari 2016. Frågan diskuterades också på ett dialogmöte om centrumutvecklingen i april 2017.


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.