Statt-tomten

statt-tomten

Statt-tomten, kvarteret Traktören, Centrum 13:5 och 13:6

Vad händer nu?

​Vi genomför arkelogiska utgrävningar

Undersökningen kallas Enescopinge - den medeltida staden och kommer att pågå under 2017-2018. Utgrävningarna beräknas vara klara i slutet av hösten 2018. Marken är intressant eftersom den innehåller lämningar från 1200-tal fram till 1800-tal. 

Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna på Statens historiska museer och Upplandsmuseets avdelning arkeologi.

LÄnk sociala medier

Markförberedelser inför arkeologisk utgrävning

Höjdskillnaden mellan gatunivån och nivån för utgrävningarna gör att marken runt tomten behöver stöttas
upp. Därför har vi slagit ned spånt längs tomtens kanter. Nu när utgrävningarna sker på ett djupare plan har sponten stadgats med tvärgående stag.

Parkeringar och gångstråk

Under tiden för utgrävningen kan du gå, köra och parkera som vanligt på större delen av Kyrkogatan. I höjd med Statt-tomten behöver utgrävningsarbetet en större yta. Därför kommer trottoaren och några parkeringsplatser vara avstängda under utgrävningsperioden.

 

Vad har hänt förut?

Bakgrund

Företaget Peab köpte tomten (Stadshotellstomten, Centrum 13:5-6) år 2000 och ansökte 2006 om ändring av befintlig detaljplan. En sådan ändring skulle innebära att Stadshotellet kunde rivas. En ny detaljplan godkändes av kommunfullmäktige 2009 och Stadshotellet i Enköping revs 2010. Sedan dess har tomten varit obebyggd.

Peab ansökte hösten 2013 om ändring av detaljplanen. Bakgrunden var att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningar som krävs för att bebygga kvarteret skulle bli stora. Det Peab kunde få bygga enligt gällande detaljplan ansågs inte vara ekonomiskt genomförbart.

Kommunen beslutade i januari 2014 att pröva en planändring genom att starta en planprocess. Syftet med planändringen var att pröva möjligheten att få bygga högre hus än i den gällande detaljplanen.

Ny detaljplan

Ett nytt förslag på detaljplan togs fram för området. Efter beslut i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott den 11 januari 2016 skickades detta på samråd. I samrådshandlingarna fanns ett förslag på hur Peab ville bebygga tomten. Förslaget hade tagits fram i dialog med kommunen. Under samrådet kunde alla som ville ta del av planhandlingar och lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådet pågick till och med den 3 februari 2016.

Rekordmånga lämnade synpunkter. Många tyckte att det inte borde byggas ett tiovåningshus med det föreslagna utseendet vid torget.

Kommunen köper tomten

I mitten av februari 2016 kom beskedet att kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten. Köpet godkändes av kommunfullmäktige i september 2016. Priset för tomten blev 11,6 miljoner och baserades på värdet av byggrätt för handel och bostäder.

Dialogmöten

Ett dialogmöte om Statt-tomten ägde rum i februari 2016. Frågan diskuterades också på ett dialogmöte om centrumutvecklingen i april 2017.

Synpunkter och dialogmöten

Ett dialogmöte om Statt-tomten ägde rum i februari 2016

Den 26 april 2017 var det ett dialogmöte på Kompassen om centrumutvecklingen och Statt-tomten.

Sammanställning av dialogmöte april 2017

Politiska frågor och svar

Varför måste vi gräva ut tomten?

Vi vill ju att gropen ska bort och att den ska bebyggas. Då måste utgrävningar ske enligt Kulturmiljölagen. Där framgår det att ägaren till tomten ska stå för kostnaden för den arkeologiska utgrävningen.

Vad kostar de arkeologiska  utgrävningarna?

De arkeologiska utgrävningarna kostar cirka 22 miljoner. I det priset ingår också informationsarbete så att allmänheten ska kunna komma och titta på utgrävningarna och lära sig om Enköpings historia, samt att det som hittas åskådliggörs i efterhand.

Varför köpte vi tomten?

Den förra markägaren, Peab, insåg att kostnaden för de arkeologiska utgrävningarna skulle bli så hög att de behövde
bygga ett högt höghus för att få ekonomin att gå ihop. När de ansökte om detaljplaneändring för att kunna bygga tio våningar istället för fyra var reaktionerna från opinionen mycket starka. Peab drog därmed slutsatsen att
deras plan inte skulle gå att genomföra och valde att sälja tomten. Efter snart åtta år med en grop vid torget ville inte kommunen riskera att en ny köpare satte sig i samma sits som Peab och valde då att köpa tomten själv.

Varför kan vi inte bara sälja tomten och låta köparen står för kostnaden?

För att säkerställa att tomten verkligen grävs ut så att den får bebyggas, har kommunen valt att göra det själv. Säljer
vi den utan att de arkeologiska utgrävningarna är gjorda, riskerar vi återigen att gropen blir kvar.

Men varför ska kommunen använda pengar till det här?

Det är viktigt för kommunen att det byggs något på den här centrala tomten. Och kommunen har andra möjligheter än ett privat byggföretag. Vi kan med vårt planmonopol besluta vad som får byggas där,
och vi kan sätta in tomten i ett större sammanhang i utvecklingen av Enköping.

Vad kommer att hända med tomten nu?

Under våren 2018 ingick Statt-tomten som en pusselbit i det som kallats Centrumpusslet. Det var en övergripande diskussion om vad som ska hända med ett antal platser och funktioner i centrala Enköping.

För Statt-tomten resulterade centrumpusslet i att plex-utskottet fick i uppdrag att fortsätta diskussionen om framtida hantering under hösten 2019.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.