Statt-tomten

statt-tomten

Statt-tomten, kvarteret Traktören, Centrum 13:5 och 13:6

Vad händer nu?

​Nu är den arkelogiska utgrävningen igång

Undersökningen kallas Enescopinge - den medeltida staden och kommer att pågå under 2017-2018. Marken är intressant eftersom den innehåller lämningar från 1200-tal fram till 1800-tal. 

Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna på Statens historiska museer och Upplandsmuseets avdelning arkeologi.

Markförberedelser inför arkeologisk utgrävning

Under sommaren 2017 började kommunen förbereda tomten för den kommande arkeologiska utgrävningen som sätter igång under hösten. Förutom att städa tomten krävdes spontningsarbete. Det gör vi när det är olika djup på marknivåerna och för att hålla emot trycket från jordmassorna. Det är stålplank som slås ner i marken. Under själva spontningen måste de berörda gatorna stängas av för att skydda de som passerar.

Parkeringar och gångstråk

Under tiden för utgrävningen kan du gå, köra och parkera som vanligt på Kyrkogatan. Under hela utgrävninsperioden behöver fem parkeringar på Sandgatan vara avstängda. Det beror på att stora arbetsfordon behöver kunna köra in till tomten.

Text

 

Vad har hänt förut?

Bakgrund

Företaget Peab köpte tomten (Stadshotellstomten, Centrum 13:5-6) år 2000 och ansökte 2006 om ändring av befintlig detaljplan. En sådan ändring skulle innebära att Stadshotellet kunde rivas. En ny detaljplan godkändes av kommunfullmäktige 2009 och Stadshotellet i Enköping revs 2010. Sedan dess har tomten varit obebyggd.

Peab ansökte hösten 2013 om ändring av detaljplanen. Bakgrunden var att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningar som krävs för att bebygga kvarteret skulle bli stora. Det Peab kunde få bygga enligt gällande detaljplan ansågs inte vara ekonomiskt genomförbart.

Kommunen beslutade i januari 2014 att pröva en planändring genom att starta en planprocess. Syftet med planändringen var att pröva möjligheten att få bygga högre hus än i den gällande detaljplanen.

Ny detaljplan

Ett nytt förslag på detaljplan togs fram för området. Efter beslut i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott den 11 januari 2016 skickades detta på samråd. I samrådshandlingarna fanns ett förslag på hur Peab ville bebygga tomten. Förslaget hade tagits fram i dialog med kommunen. Under samrådet kunde alla som ville ta del av planhandlingar och lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådet pågick till och med den 3 februari 2016.

Rekordmånga lämnade synpunkter. Många tyckte att det inte borde byggas ett tiovåningshus med det föreslagna utseendet vid torget.

Kommunen köper tomten

I mitten av februari 2016 kom beskedet att kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten. Köpet godkändes av kommunfullmäktige i september 2016. Priset för tomten blev 11,6 miljoner och baserades på värdet av byggrätt för handel och bostäder.

Dialogmöten

Ett dialogmöte om Statt-tomten ägde rum i februari 2016. Frågan diskuterades också på ett dialogmöte om centrumutvecklingen i april 2017.

Synpunkter och dialogmöten

Ett dialogmöte om Statt-tomten ägde rum i februari 2016

Den 26 april 2017 var det ett dialogmöte på Kompassen om centrumutvecklingen och Statt-tomten.

Sammanställning av dialogmöte april 2017

Politiska frågor och svar

Varför måste vi gräva ut tomten?

Vi vill ju att gropen ska bort och att den ska bebyggas. Då måste utgrävningar ske enligt Kulturmiljölagen. Där framgår det att ägaren till tomten ska stå för kostnaden för den arkeologiska utgrävningen.

Vad kostar de arkeologiska  utgrävningarna?

Att gräva ytan längs Kyrkogatan och Källgatan kostar 17 miljoner. I det priset ingår också informationsarbete så
att allmänheten ska kunna komma och titta på utgrävningarna och lära sig om Enköpings historia, samt att det som hittas åskådliggörs i efterhand. Behöver vi gräva ut ytterligare en del kostar det 5,7 miljoner.

Varför köpte vi tomten?

Den förra markägaren, Peab, insåg att kostnaden för de arkeologiska utgrävningarna skulle bli så hög att de behövde
bygga ett högt höghus för att få ekonomin att gå ihop. När de ansökte om detaljplaneändring för att kunna bygga tio våningar istället för fyra var reaktionerna från opinionen mycket starka. Peab drog därmed slutsatsen att
deras plan inte skulle gå att genomföra och valde att sälja tomten. Efter snart åtta år med en grop vid torget ville inte kommunen riskera att en ny köpare satte sig i samma sits som Peab och valde då att köpa tomten själv.

Varför kan vi inte bara sälja tomten och låta köparen står för kostnaden?

För att säkerställa att tomten verkligen grävs ut så att den får bebyggas, har kommunen valt att göra det själv. Säljer
vi den utan att de arkeologiska utgrävningarna är gjorda, riskerar vi återigen att gropen blir kvar.

Men varför ska kommunen använda pengar till det här?

Det är viktigt för kommunen att det byggs något på den här centrala tomten. Och kommunen har andra möjligheter än ett privat byggföretag. Vi kan med vårt planmonopol besluta vad som får byggas där,
och vi kan sätta in tomten i ett större sammanhang i utvecklingen av Enköping.

Vad kommer att hända med tomten nu?

Samtidigt som utgrävningarna sker pågår de politiska diskussionerna inför beslutet om tomtens framtid. Upplevelsenämnden ska till exempel redovisa en utredning om ett framtida kulturhus i oktober. Den
utredningen kommer att visa vad ett Kulturhus ska innehålla och vilka ytor som behövs, så vi vet var det är möjligt att bygga det.

Är det bestämt att det ska bli ett Kulturhus på tomten?

Nej, inte alls. Nästa steg i utredningen om Kulturhuset handlar om var det ska ligga. Ett alternativ är att bygga det på
Statt-tomten men det kan lika gärna placeras någon annanstans om det är mer lämpligt. Efter oktober fortsätter diskussionerna om vad som ska byggas på tomten eller om den ska säljas när den är utgrävd. De pågår parallellt med hela utgrävningsperioden.

Hur kommer invånarnas åsikter att användas i de politiska diskussionerna om Statt-tomten?

Vi har haft flera dialogmöten om Statt. Mötet om centrumutvecklingen i april gav oss ett väldigt bra underlag. Vi har också fått in många bra synpunkter under samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad. Vi ser att invånarnas åsikter inte är entydiga men samtidigt är de en självklar del i det fortsatta politiska arbetet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.