Va-utbyggnad Ekudden

Ekudden

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Vad händer nu?

Under 2018 inledde vi arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Ekudden. Just nu arbetar vi med projektering. Det innebär att vi ritar hur ledningarna ska placeras i marken, hur stora de ska vara och var det kommer behövas pumpstationer. Den exakta placeringen av ledningarna beror på områdets nya detaljplan som håller på att tas fram.

Politiska beslut

Kommunen arbetar kontinuerligt med att se över önskemål och behov av anslutning till kommunala vattenledningar. För att det arbetet ska vara heltäckande och långsiktigt används Enköpings kommuns va-plan. Det är ett verktyg för budgetarbetet och var, när och i vilken ordning den allmänna va-utbyggnaden ska ske. Va-planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.

Vad har hänt förut?

Under våren 2018 genomfördes en kapacitetsutredning. Då tittade vi på var vi kan koppla på Ekudden till det befintliga nätet och om vi behöver göra några förändringar på de ledningar och pumpstationer som redan är i drift.

Samtidigt gjordes en dagvattenutredning. Vi kom fram till att det inte behövs någon kommunal dagvattenhantering på Ekudden.

Under våren 2019 utfördes markundersökningar för att ta reda på hur marken ser ut och hur djupt berget ligger.

Synpunkter och dialogmöten

I oktober 2018 höll kommunen ett informationsmöte för fastighetsägare på Ekudden. Informationsmaterialet skickades ut till alla fastighetsägare efter mötet.

Under våren 2019 hade kommunen dialog med de fastighetsägare och samfälligheter som kommer att beröras av ledningsdragningen.

Kommunen planerar att hålla nästa dialogmöte under vintern 2019/2020, efter granskningen av detaljplanen. Vid dialogmötet kommer fastighetsägarna att få möjlighet att komma med frågor och önskemål om förbindelsepunktens placering längsmed fastighetsgränsen. Kallelse till mötet kommer att skickas med brev.

Frågor och svar

Vad är ett verksamhetsområde?

Kommunalt va-verksamhetsområde innebär att kommunen ansvarar för att det ska finnas anslutning för din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. I Enköping är kommunen va-huvudman och ansvarar därför för att tillhandahålla vatten och avlopp inom va-verksamhetsområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Varför ska Ekudden bli ett va-verksamhetsområde?

I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område. Kommunen har gjort en bedömning av vilka områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för miljön och människors hälsa. Det är lagen om allmänna vattentjänster (2006:412, paragraf 6) som reglerar detta.

Vilka är fördelarna för mig som fastighetsägare?

 • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
 • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av t.ex. ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
 • Minskad miljöpåverkan, t.ex. renare badvatten i närområdet.
 • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt va.
 • Värdet på din fastighet höjs.

Kommer både vatten och avlopp att byggas ut till Ekudden?

Ja, både vatten- och avloppsledningar byggs ut till Ekudden, men inte dagvattenledningar.

När kommer Ekudden att få kommunalt vatten och avlopp?

För Ekudden planeras framdragningen av kommunalt va vara klart under år 2020.

Vad är en förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Den placeras normalt ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

förbindelsepunkt

Vad krävs för att min fastighet ska bli ansluten till kommunalt va?

Du kan ansluta till det kommunala nätet när hela det kommunala ledningsnätet till området är utbyggt, besiktat och godkänt. Det innebär att du som fastighetsägare måste genomföra följande punkter:

· Betala anläggningsavgift innan du ansluter till det kommunala ledningsnätet.

· Bygga ut ledningar på din egen tomt.

· Se till att det finns en godkänd plats för vattenmätaren.

Måste jag betala avgiften även om jag inte ansluter till det kommunala va-nätet?

Ja, du måste betala även om du inte ansluter. Alla fastigheter inom verksamhetsområde måste betala anläggningsavgift när kommunen har dragit fram ledningar och upprättat en så kallad förbindelsepunkt även om de inte ansluter. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugor eller obebyggda fastigheter med byggrätt.

Måste jag ansluta mig till kommunalt va?

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till kommunalt va. Det är kommunens miljöavdelning som bedömer om du behöver ansluta till det kommunala nätet eller inte.

För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta sig till kommunalt va, måste du bevisa att du kan lösa det lika bra eller bättre på egen hand.

Kan jag behålla egen avloppsanläggning?

Om du har en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Däremot finns det många juridiska exempel som visar att det är svårt att lösa avloppshanteringen bättre på egen hand. Vanligtvis godkänns inte eget omhändertagande av avloppsvatten inom verksamhetsområde. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav beslutar miljö- och byggnadsnämnden om anslutning.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen, även om den inte kommer att användas.

Kan jag behålla egen dricksvattenbrunn?

Om du har ett eget dricksvatten av god kvalitet och mängd kan du behålla det och få en minskning av avgiften. Du måste visa upp analysprotokoll på ditt eget vatten som visar att det har en kvalitet som motsvarar det kommunala dricksvattnet. Du ska ta prov på dricksvattnet minst var tredje år enligt Livsmedelsverkets råd om egen brunn. Tänk på att kommunalt vatten har hårda kvalitetskrav och testas regelbundet.

Livsmedelsverkets råd om egen brunn

Du kan välja att ha kvar eget vatten för t.ex. bevattning och samtidigt ansluta dig till kommunalt dricksvatten. Du får dock inte koppla ihop det med de kommunala ledningarna och heller inte släppa ut det i de kommunala avloppsledningarna.

När ska jag betala anläggningsavgiften?

Fakturan för anslutningsavgiften kommer efter att vi har upprättat en förbindelsepunkt vid din fastighet. Då får du också ett brev med information om förbindelsepunktens läge.

Vad kommer det att kosta?

Va-taxan beslutas i kommunfullmäktige en gång per år. Kostnaden består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift:

Anläggningsavgift:

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som ska bidra till kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Den utgör fastighetens andelskostnad i den allmänna va-anläggningen.
Denna avgift betalas när de kommunala ledningarna byggts fram till din fastighet och du har fått besked om förbindelsepunktens placering. Kostnaden beror på:

 • Hur många ledningar som dragits till fastigheten. Som mest anläggs tre ledningar: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 • Hur stor din fastighet är.
 • Antal bostadshus på din fastighet.

Brukningsavgift:

Brukningsavgiften består av en fast årsavgift och en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten som används på fastigheten.

Brukningsavgiften regleras i va-taxan.


anläggningsavgift

Avgiften för tomtytan kan inte bli större än summan av de andra avgifterna.

Tänk på att det tillkommer kostnader för arbeten på din egen tomt.

Vilket ansvar har fastighetsägaren i samband med anslutningen?

Kommunen äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna inne på den egna fastigheten/tomten.
Du som är fastighetsägare ansvarar för att:

 • Gräva ner ledningar inne på den egna fastigheten.
 • Reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor på egna fastigheten.
 • Åtgärder i samband med stopp i avloppet på egna fastigheten.
 • Underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar på egna fastigheten.
 • Se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav.
 • Betala avgift enligt va-taxa.
 • Läsa av sin vattenmätare och rapportera till kommunen.

Vad är LTA?

LTA= Lätt Tryck Avlopp

LTA är ett system för lågtrycksavlopp som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppsystemet. Varje fastighet som har svårt att få självfall, har sin egen pumpstation som består av en tank med en pump som pumpar ut avloppsvattnet ut till den kommunala tryckavloppsledningen utanför fastigheten. Kommunen meddelar vilka fastigheter som behöver LTA.

För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad LTA-station, ska grävas ner på fastigheten.

Om du ska ansluta till LTA får du en särskild pumpenhet av Enköpings kommun. Fastighetsägaren står för kostnaderna som krävs för att koppla ihop installationen i övrigt. Däremot får fastighetsägaren en lägre anläggningsavgift. År 2018 är avdraget på anläggningsavgiften för den som har LTA 9106 kr.

Kommunen bestämmer var pumpenheten ska placeras. Kommunen behöver kostnadsfri tillgång till platsen. Kommunen har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

lta-avlopp


Kan jag ansluta mina stuprör till kommunens ledningar?

Nej, du behöver själv ta om hand om takvattnet på din fastighet. Det gäller även dränering.

Vad får man spola ner i avloppet?

Det enda som får spolas ner i avloppet är sådant som kommer från kroppen så som kiss och bajs samt toalettpapper, allt annat ska sorteras och slängas som avfall.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.