Va-utbyggnad Märsön

Märsön

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Vad händer nu?

I va-planen finns ett förslag om att Märsön ska kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp under perioden 2018–2024. Planeringen är påbörjad och utredningar pågår tillsammans med Strängnäs kommun för att undersöka olika anslutningsalternativ. Det finns ännu inget beslut om vilken typ av system för vatten och avlopp som kommunen kommer att välja.

Märsön är ett stort område där det kommer att ta lång tid att bygga ut va-systemet. Vi behöver också anpassa tidsplanen till det planerade nya avloppsreningsverket.

Politiska beslut

Kommunen arbetar kontinuerligt med att se över önskemål och behov av anslutning till kommunala vattenledningar. För att det arbetet ska vara heltäckande och långsiktigt används Enköpings kommuns va-plan. Det är ett verktyg för budgetarbetet och var, när och i vilken ordning den allmänna
va-utbyggnaden ska ske. Va-planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.

Vad har hänt förut?

Tidigare har en översiktlig utredning av olika alternativ för vatten och avlopp genomförts tillsammans med Strängnäs kommun. Denna utredning ska nu fördjupas.

Vi har också tittat på kommande exploateringar och byggprojekt i kommunen för att se hur vi kan effektivisera arbetet och gräva ner ledningar till flera områden samtidigt. Det gör vi för att spara tid och
pengar.

Synpunkter och dialogmöten

När vi har kommit längre i planeringen kommer fastighetsägare på Märsön bjudas in till informationsmöte. Inbjudan kommer ske via brevutskick till samtliga fastighetsägare inom de berörda områdena.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett verksamhetsområde?

Kommunalt
va-verksamhetsområde innebär att kommunen ansvarar för att det ska finnas anslutning för din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. I Enköping är kommunen va-huvudman och ansvarar därför för att tillhandahålla vatten och avlopp inom va-verksamhetsområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Varför ska Märsön bli ett va-verksamhetsområde?

I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område. Kommunen har gjort en bedömning av vilka områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för miljön och människors hälsa. Det är lagen om allmänna vattentjänster (2006:412, paragraf 6) som reglerar detta.

Vilka är fördelarna för mig som fastighetsägare?

 • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det
  uppfyller alla krav.
 • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av t.ex. ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
 • Minskad miljöpåverkan, t.ex. renare badvatten i närområdet.
 • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt va.
 • Värdet på din fastighet höjs.

Kommer både dricksvatten, spillvatten och dagvatten att byggas ut till Märsön?

Både vatten- och spillvattenledningar byggs ut till Märsön. Det är i dagsläget inte bestämt om dagvattenledningar kommer byggas.

När kommer Märsön att få kommunalt va?

Vi planerar att börja bygga ut ledningar till området under perioden 2022-2024. Du som bor i området kommer tidigast att kunna ansluta år 2025.

Vad är en förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Den placeras normalt ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

förbindelsepunkt

 

Vad krävs för att min fastighet ska bli ansluten till kommunalt va?

Du kan ansluta till det kommunala nätet när hela det kommunala ledningsnätet till området är utbyggt, besiktat och godkänt. Det innebär att du som fastighetsägare måste genomföra följande punkter:

 • Betala anläggningsavgift innan du ansluter till det kommunala ledningsnätet.
 • Bygga ut ledningar på din egen tomt.
 • Se till att det finns en godkänd plats för vattenmätaren.

Måste jag betala avgiften även om jag inte ansluter till det kommunala va-nätet?

Ja, du måste betala även om du inte ansluter. Alla fastigheter inom verksamhetsområde måste betala anläggningsavgift när kommunen har dragit fram ledningar och upprättat en så kallad förbindelsepunkt även om de inte ansluter. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugor eller obebyggda fastigheter med byggrätt.

Måste jag ansluta mig till kommunalt va?

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till kommunalt va. Det är kommunens miljöavdelning som bedömer om du behöver ansluta till det
kommunala nätet eller inte.

För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta sig till kommunalt va, måste du bevisa att du kan lösa det lika bra eller bättre på egen hand.

Kan jag behålla egen avloppsanläggning?

Om du har en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Däremot finns det många juridiska exempel som visar att det är svårt att lösa
avloppshanteringen bättre på egen hand. Vanligtvis godkänns inte eget omhändertagande av avloppsvatten inom verksamhetsområde. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav beslutar miljö-
och byggnadsnämnden om anslutning.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen, även om den inte kommer att användas.

Kan jag behålla egen dricksvattenbrunn?

Om du har ett eget dricksvatten av god kvalitet och mängd kan du behålla det och få en minskning av avgiften. Du måste visa upp analysprotokoll på ditt eget vatten som visar att det har en kvalitet som motsvarar det
kommunala dricksvattnet. Du ska ta prov på dricksvattnet minst var tredje år enligt Livsmedelsverkets råd om egen brunn. Tänk på att kommunalt vatten har hårda kvalitetskrav och testas regelbundet.

Du kan välja att ha kvar eget vatten för t.ex. bevattning och samtidigt ansluta dig till kommunalt dricksvatten. Du får dock inte koppla ihop det med de kommunala ledningarna och heller inte släppa ut det i de kommunala avloppsledningarna.

När ska jag betala anläggningsavgiften?

Fakturan för anslutningsavgiften kommer efter att vi har upprättat en förbindelsepunkt vid din fastighet. Då får du
också ett brev med information om förbindelsepunktens läge.

Vad kommer det att kosta?

Va-taxan beslutas i kommunfullmäktige en gång per år. Kostnaden består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift:

Anläggningsavgift:

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som ska bidra till kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Den utgör fastighetens andelskostnad i den allmänna va-anläggningen.

Denna avgift betalas när de kommunala ledningarna byggts fram till din fastighet och du har fått besked om förbindelsepunktens placering. Kostnaden beror på:

 • Hur många ledningar som dragits till fastigheten. Som mest anläggs tre ledningar:
  dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 • Hur stor din fastighet är.
 • Antal bostadshus på din fastighet.

Brukningsavgift:

Brukningsavgiften består av en fast årsavgift och en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten som används på fastigheten.

Brukningsavgiften
regleras i va-taxan som finns på kommunens hemsida.

Räkneexempel på anläggningsavgift för villa

Tänk på att det tillkommer kostnader för arbeten på din egen tomt.

Kan det bli särtaxa?

När utbyggnadskostnaderna till ett område är betydligt högre än för ett normalområde finns det möjlighet för kommunen att ta ut en högre avgift, en så kallad särtaxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell särtaxa.

Beslutet kan först tas när kommunen vet hur höga kostnaderna bedöms bli. Något beslut om särtaxa för Märsön är därför ännu inte taget.

Vilket ansvar har fastighetsägaren i samband med anslutningen?

Kommunen äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. Därefter
ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna inne
på den egna fastigheten/tomten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att:

 • Gräva ner ledningar inne på den egna fastigheten.
 • Reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor på egna fastigheten.
 • Åtgärder i samband med stopp i avloppet på egna fastigheten.
 • Underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar på egna fastigheten.
 • Se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav.
 • Betala avgift enligt va-taxa.
 • Läsa av sin vattenmätare och rapportera till kommunen.

Vad är LTA?

LTA= Lätt Tryck Avlopp

LTA är ett system för lågtrycksavlopp som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppsystemet. Varje fastighet som har svårt att få självfall, har sin egen pumpstation som består av en tank med en pump som
pumpar ut avloppsvattnet ut till den kommunala tryckavloppsledningen utanför fastigheten. Kommunen meddelar vilka fastigheter som behöver LTA.

För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad LTA-station, ska grävas ner på
fastigheten.

Om du ska ansluta till LTA får du en särskild pumpenhet av Enköpings kommun. Fastighetsägaren står för kostnaderna som krävs för att koppla ihop installationen i övrigt. Däremot får fastighetsägaren en lägre anläggningsavgift. År 2018 är avdraget på anläggningsavgiften för den som har LTA 9106 kr.

Kommunen bestämmer var pumpenheten ska placeras. Kommunen behöver kostnadsfri tillgång
till platsen. Kommunen har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.


LTA-anläggning

 

Kan jag ansluta mina stuprör till kommunens ledningar?

Nej, du behöver själv ta om hand om takvattnet på din fastighet. Det gäller även dränering.

Vad får man spola ner i avloppet?

Det enda som får spolas ner i avloppet är sådant som kommer från kroppen så som kiss och bajs samt toalettpapper, allt annat ska sorteras och slängas som avfall.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.