Vårt framtida dricksvatten

Karta över Haga

Fotograf: Thomas Henrikson

Kommunen har sedan en tid genomfört olika förstudier om hur den framtida dricksvattenförsörjningen ska se ut.

Förändringar är nödvändiga av flera skäl. Befolkningen i kommunen växer samtidigt som tillgången på dricksvatten blir osäkrare, bland annat på grund av effekter av klimatförändringar. Dessutom finns ett behov av att kunna justera kvaliteten på vattnet. Det innebär att ett nytt vattenverk med olika beredningsprocesser måste byggas. Ytterligare vattentillgångar behövs alltså, tillsammans med nya anläggningar och vattenledningar för att kunna säkerställa kvaliteten och för att distribuera dricksvattnet.

Vad händer nu?

De tidigare förstudierna har visat att samverkan med Mälarenergi i Västerås kan vara en del av lösningen. Genom att överföra dricksvatten från Västerås fördubblas den tillgängliga vattenvolymen, samtidigt som leveranssäkerheten ökar markant. Utifrån det kommer projektet göra fördjupade utredningar om en sådan samverkan.

Inriktningen är att ta fram ett förslag till nytt system för dricksvatten, där vatten från Västerås används tillsammans med det grundvatten som ingår i Enköpings nuvarande system.

Just nu pågår en fördjupad utredning där förvaltningen och konsulter undersöker hur en sådan samverkan kan se ut. Utredningen innefattar även vilka åtgärder som kommer att krävas för att anpassa det befitnliga dricksvattensystemet till nya förutsättningar. Detta arbete beräknas pågå fram till årsskiftet 2020/2021.

Politiska beslut

Det pågående arbetet grundar sig på ett inriktningsbeslut i tekniska nämnden från den 17 maj 2018.

Ramarna för projektet, t ex projektorganisation, mål, preliminära kostnader och tidplan m m, beslutades av tekniska nämnden den 18 oktober 2018.
Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.