Västerledsskolan blir ny skola

Gamla Västerledsskolan som ska byggas om till ny skola. Foto: Maja Geffen

 

Vad händer nu?

Den skolbyggnad som tidigare hette Västerledsskolan kommer att byggas om till en ny f-9-skola. Den nya skolan ska bli modern och byggnaderna ska spegla dagens sätt att jobba med olika ämnen ur pedagogisk synvinkel.

Skolan ska få ett nytt namn för att markera att det blir en helt ny skola.

Idag används gamla Västerledsskolan som ersättning för Enöglaskolan som har rivits. Munksundsskolans elever har också använt gamla Västerledsskolans lokaler för evakuering medan deras skola byggdes. De flyttade ut från Västerledsskolan och in i sina nya lokaler i februari 2018. Eleverna från gamla Enöglaskolan kommer att bli kvar på gamla Västerledsskolan, som blir en f-9-skola inklusive grundsärskola när den har byggts om.

 

Nästa steg

Enköpings kommun växer kraftigt och arkitekterna som vi anlitar har hög arbetsbelastning. Det har gjort att vi fått vänta på den skiss som vi beställt, som ska visa hur den ombyggda skolan ska se ut. Det pågår fördjupade diskussioner om skissen och vi förväntar oss att ha den på plats i maj 2018.

Fastighetsavdelningen har undersökt grundläggande faktorer såsom fukt, radon, ljudnivåer och ventilation. Vi ville försäkra oss om att allt är bra med byggnaderna innan vi börjar bygga om. Undersökningen visade inga tecken på skador i fastigheten som kan påverka inflytt.

Målet är att byggstart blir under hösten 2018.

 

Delaktig personal och elever

En arbetsgrupp har skapats på skolan med representanter för personal från Enöglaskolan och Enöglaskolans grundsärskola. Arbetsgruppen ska vara med och se på de förslag som tas fram. Det gäller även längre fram då mer detaljerade planer ska ritas.

Personalgruppen kommer att vara med och planera i vilka etapper skolan ska byggas om, för att det ska fungera med verksamheten.

Eleverna på skolan har varit delaktiga i underlaget för arkitektens arbete genom att lämna åsikter och förslag gällande ny skola. Eleverna har också lämnat förslag till utredningen om nytt namn på skolan.

 

Politiska beslut

När arkitektens grovskiss och kostnadsuppskattningen för ombyggnad av skolan är färdiga överlämnas de till skolnämnden. Nämnden kan då ta ett inriktningsbeslut om att låta bygga om skolan, och till vilket pris. Det här förväntas hända före sommaren 2018.

 

Bilder, skisser och ritningar

Än så länge finns det inga skisser att visa. Vi kommer att publicera dem när vi har fått dem från arkitekten.Synpunkter och dialogmöten

Föräldrar har fått information via brev. Föräldrarna har också bjudits in till möte där representanter från utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade. Personal har medverkat vid informationsmöte med utbildningsförvaltningen och kommer att vara delaktig i arbetet genom arbetsgrupp på skolan.

Hur påverkar det mig?

När ombyggnaden börjar beror på hur fort det går med projektering och beslut i skolnämnden.

Medan gamla Västerledsskolan byggs om kan eleverna behöva flyttas om inom skolan. Eftersom eleverna som hör till Munksundsskolan flyttade ut under vårterminen 2018 är delar av lokalerna tomma. Vi tror därför att det inte ska behövas några tillfälliga evakueringslokaler medan gamla Västerledsskolan byggs om.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.