Västerledsskolan blir ny skola

Gamla Västerledsskolan som ska byggas om till ny skola. Foto: Maja Geffen

 

Vad händer nu?

Den skolbyggnad som tidigare hette Västerledsskolan kommer att byggas om till en ny f-9-skola. Den nya skolan ska bli modern och byggnaderna ska spegla dagens sätt att jobba med olika ämnen ur pedagogisk synvinkel.

Skolan ska få ett nytt namn för att markera att det blir en helt ny skola.

Idag används gamla Västerledsskolan som evakueringslokaler för Enöglaskolan och Munksundsskolan som båda har rivits. Munksundsskolans elever beräknas flytta in i den nybyggda Munksundsskolan vecka 9 år 2018. Eleverna från Enöglaskolan blir kvar på gamla Västerledsskolan, som blir en f-9-skola inklusive grundsärskola.

 

Nästa steg

Två saker pågår den närmaste tiden. Fastighetsavdelningen har undersökt grundläggande faktorer såsom fukt, radon, ljudnivåer och ventilation. Vi känner oss inte oroade men vi vill försäkra oss om att allt är bra innan bygget påbörjas.

Det andra som händer är att en arkitekt har anlitats för att gå igenom skolan och göra en skiss. Det första skissförslaget kommer att vara en grovskiss som innehåller en uppskattad kostnad för ombyggnation, ett förslag på tidsplan för bygget samt besked om köket behöver byggas om eller inte.

 

Delaktig personal

En arbetsgrupp har skapats på skolan med representanter för personal från Enöglaskolan och Enöglaskolans grundsärskola. Arbetsgruppen ska vara med och se på de förslag som tas fram. Det gäller även längre fram då mer detaljerade planer ska ritas.Politiska beslut

När grovskissen och kostnadsuppskattningen för ombyggnad av skolan är färdiga överlämnas de till skolnämnden. Nämnden kan då ta ett inriktningsbeslut om att låta bygga om skolan, och till vilket pris. Det här förväntas hända under 2018. Efter att nämnden har tagit sitt beslut kommer arkitekten att rita mer detaljerade skisser, även detta i samråd med skolpersonal i arbetsgruppen.

För att markera att gamla Västerledsskolan blir en ny skola ska skolnämnden ta beslut om ett helt nytt namn på skolan. Vilket namn det blir eller när beslutet tas är ännu inte bestämt.

 

Bilder, skisser och ritningar

Än så länge finns det inga skisser att visa.Synpunkter och dialogmöten

Föräldrar har fått information via brev. Föräldrarna har också bjudits in till möte där representanter från utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade. Personal har medverkat vid informationsmöte med utbildningsförvaltningen och kommer att vara delaktig i arbetet genom arbetsgrupp på skolan.

Hur påverkar det mig?

När ombyggnaden börjar beror på hur fort det går med projektering och beslut i skolnämnden.

Medan gamla Västerledsskolan byggs om kan eleverna behöva flyttas om inom skolan. Eftersom eleverna som hör till Munksundsskolan flyttar ut under vårterminen 2018 blir delar av lokalerna tomma, och vi tror därför att det inte ska behövas några tillfälliga evakueringslokaler medan gamla Västerledsskolan byggs om. Det är en bedömning som kan komma att förändras och i sådana fall kommer elever, föräldrar och personal att informeras om det.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.