Västerledsskolan blir ny skola

Gamla Västerledsskolan som ska byggas om till ny skola. Foto: Maja Geffen

 

Vad händer nu?

Den skolbyggnad som tidigare hette Västerledsskolan kommer att byggas om till en ny f-9-skola. Den nya skolan ska bli modern och byggnaderna ska spegla dagens sätt att jobba med olika ämnen ur pedagogisk synvinkel.

Skolan ska få ett nytt namn för att markera att det blir en helt ny skola.

Idag inhyser gamla Västerledsskolan Enöglaskolan som har rivits. Eleverna från gamla Enöglaskolan kommer att bli kvar på gamla Västerledsskolan, som blir en f-9-skola inklusive grundsärskola när den har byggts om.

Nästa steg

Fastighetsavdelningen har undersökt grundläggande faktorer såsom fukt, radon, ljudnivåer och ventilation. Vi ville försäkra oss om att allt är bra med byggnaderna innan vi börjar bygga om.
Just nu arbetar vi med att ta fram kostnadsberäkningar.

 

Delaktig personal och elever

En arbetsgrupp har skapats på skolan med representanter för personal från Enöglaskolan och Enöglaskolans grundsärskola. Arbetsgruppen ska vara med och se på de förslag som tas fram. Det gäller även längre fram då mer detaljerade planer ska ritas.

Personalgruppen kommer att vara med och planera i vilka etapper skolan ska byggas om, för att det ska fungera med verksamheten.

Eleverna på skolan har varit delaktiga i underlaget för arkitektens arbete genom att lämna åsikter och förslag gällande ny skola. Eleverna har också lämnat förslag till utredningen om nytt namn på skolan.

 

Politiska beslut

Vi väntar på att nämnden ska utses efter valet innan vi kan få beslut angående fortsatt arbete.

Synpunkter och dialogmöten

Föräldrar har fått information via brev. Föräldrarna har också bjudits in till möte där representanter från utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade. Personal har medverkat vid informationsmöte med utbildningsförvaltningen och kommer att vara delaktig i arbetet genom arbetsgrupp på skolan.

Hur påverkar det mig?

När ombyggnaden börjar beror på hur fort det går med projektering och beslut i skolnämnden.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.