Västerledsskolan renoveras och ersätts

Gamla Västerledsskolan som ska byggas om till ny skola. Foto: Maja Geffen

 

Vad händer nu?

Skolnämnden har i december 2018 tagit beslut om att gamla Västerledsskolan ska renoveras för några miljoner kronor. Samtidigt beställde man en utredning om helt ny skola i de västra stadsdelarna. En förstudie pågår som ska ligga färdig för beslut under hösten 2019. Förstudien ska ge svar på var den nya skolan ska placeras, om den ska innehålla någon mer verksamhet än enbart F-9-skola, samt ungefär hur skolan ska utformas.

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Tidigare var också Munksundsskolans elever evakuerade dit under byggtiden av deras nya skola. Gamla Västerledsskolan är i behov av renovering. Utredning visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska utredas någonstans i de västra stadsdelarna, inte nödvändigtvis på samma plats som den gamla skolan. Samtidigt ska de nuvarande lokalerna rustas för att hålla under tiden som ny skola byggs. Kostnaden för renoveringen ska stanna på maximalt fem miljoner kronor för skolnämndens del. Fastighetsavdelningen i kommunen bidrar med pengar från sitt håll. Planen är att eleverna på skolan ska kunna vara kvar under renoveringstiden.

Nästa steg

När den förstudie som pågår är färdig behövs det flera politiska beslut för att man ska kunna gå vidare med mer konkret planering för byggande. Beslut tas förhoppningsvis under hösten 2019. Därefter kan man säga något mer precist om tidplaner för nybyggnationen.


Delaktig personal och elever

En arbetsgrupp finns på skolan med representanter för personal från Enöglaskolan och Enöglaskolans grundsärskola. Arbetsgruppen är med och diskuterar de förändringar som görs på skolan.  


Politiska beslut

Skolnämnden beslutade den 10 december att beställa renovering av skolans lokaler hos tekniska nämnden. Skolnämnden beslutade samtidigt att beställa en utredning som ska visa var i de västra stadsdelarna en ny grundskola skulle kunna placeras. Förstudie pågår och beslut kan troligen tas hösten 2019.

Synpunkter och dialogmöten

Föräldrar har fått information via brev. Föräldrarna har också bjudits in till föräldramöten, ibland har även representanter från utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat.

Hur påverkar det mig?

Upprustning av befintliga skolbyggnader ska lösas i etapper med målet att eleverna kan vara på skolan under tiden.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.