Detaljplaner i Enköping

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Innan detaljplanen kan bli giltig utreder kommunen platsen och berörda får komma med synpunkter.

Hitta detaljplan

I kartfönstret nedanför hittar du både gällande detaljplaner och detaljplaner som kommunen håller på med att ta fram. Markera området du är intresserade av och klicka på länken för att läsa vidare.

Vanliga frågor

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får bygga inom planområdet. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser och en tillhörande planbeskrivning.

När behövs det göras en detaljplan?

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden på ett nytt sätt. Det är kommunen som beslutar om en detaljplan behövs.

Hur länge gäller en detaljplan?

Detaljplanen gäller från det att kommunens beslut om att anta den vunnit laga kraft. Detaljplanen gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Pågående detaljplaneprocesser

Här nedanför hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram. Det betyder att de handlingar du hittar fortfarande är förslag som ännu inte antagits. Planerna kan också hittas via kartfönstret ovan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.