Åkersberg - Fanna IP samt bostadsområde

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen möjliggör byggande av ett nytt bostadsområde norr om Åkersbergs förskola, väster om Åkersbergsvägen. Detaljplanen utökar också tomten för det nyligen påbörjade omvårdnadsboendet i området och reglerar markanvändning och byggrätt inom Fanna IP. Naturvärden och landskapstypiska ytor sparas inom planområdet för rekreation och utvecklas i anslutning till befintlig grönstruktur i angränsande områden.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2015-05-11. Beslutet och detaljplanen vann laga kraft 2015-06-18.

Planprocessen

Ladda ner

Reviderade antagandehandlingar

Plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning

Återremitterade antagandehandlingar

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.