Åkersberg planprogram

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Åkersberg pekades ut som ett av de större framtida bostadsområdena i kommunen i den fördjupade
översiktsplanen 2009. Därefter tog kommunen fram ett planprogram fram för området.

Programmet anger en övergripande struktur för kommande bebyggelse, vägar, gång- och cykelvägar, grönstruktur med mera.

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2011 och är vägledande men inte bindande för den fortsatta detaljplaneringen. För varje ny etapp inom Åkersberg som ska bebyggas kommer kommunen att ta fram en detaljplan som reglerar markanvändning, exploateringsgrad, hushöjder och utformning med mera för respektive delområde.

Planskede

1. Planprogram samråd

2. Planprogram godkännande

Ett program är vägledande men inte bindande för den fortsatta detaljplaneringen. Planprogrammet för Åkersberg godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2011. 

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Sedan programmet antogs har flera detaljplaner i området framtagits och vunnit laga kraft:

Bostadsområdet Klondyke

Området är så gott som färdigbyggt.

Åkersbergs förskola

Området har bebyggts med kommunala verksamheter.

Åkersbergsvägen med bostadsområde (Boverian med flera)

Området har markanvisats och håller på att bebyggas.

Flerbostadshus norr om Åkersbergs förskola

Bostadsmarken har markanvistas Enköpings hyresbostäder (EHB) men ännu inte
bebyggts.

Småhustomter väster om Åkersbergsvägen

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2016. I september börjar försäljningen av tomterna på Åkersberg. De 38 tomterna säljs via Mäklarringen.

Länk till Mäklarringen

Länkar

Detaljplaner i Åkersbergsområdet

Köpa tomt i Enköping

Planprocessen

Ladda ner

Programhandlingar

Programkarta

Planprogram

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.