Annelunds företagsby

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden. Därför har kommunen inlett en planprocess för att utreda om och hur det är lämpligt. Under planprocessen kommer bland annat hur mycket som får byggas och hur området skall kunna ansluta mot befintligt vägnät att utredas.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-08-30 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för området. Detaljplanen hanteras med ett så kallat standardförfarande.

Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. I detta fall behöver arbetet med detaljplanen också avvakta planering av kommunens utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt planering för bland annat korsningspunkten mellan Österleden och Stockholmsvägen i anslutning till den trafikplats för E18 som trafikverket ansvarar för.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.