Båtskjul i småbåtshamnen

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-12-07 att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva en ändring inom detaljplanen för småbåtshamnen för att möjliggöra ytterligare båtskjul. Utskottet beslutade också om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka planförslaget på samråd och att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-12-07 att inleda en planprocess för att pröva möjligheten att utöka småbåtshamnen något för att möjliggöra ett nytt båtskjul. Planprocessen handläggs med ett standardförfarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag som under perioden 2 januari - 23 januari 2019 var föremål för så kallat samråd. Förslaget skickades då till berörda myndigheter och grannar för att kommunen skulle få in synpunkter. Därefter har synpunkterna sammanställts och bemötts och planförslaget reviderats. Därefter sändes förslag ut på en ny remissrunda, så kallad granskning, under perioden 11 februari till 4 mars.

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-05 att föreslå för Kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde 2019-09-24 att ta ställning till om detaljplanen skall antas.

Ladda ner

Granskningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.