Båtskjul i småbåtshamnen

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-12-07 att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva en ändring inom detaljplanen för småbåtshamnen för att möjliggöra ytterligare båtskjul. Utskottet beslutade också om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka planförslaget på samråd och att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-12-07 att inleda en planprocess för att pröva möjligheten att utöka småbåtshamnen något för att möjliggöra ett nytt båtskjul. Planprocssen handläggs med ett standardförfarande.

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag som under perioden 2 januari - 23 januari 2019 är föremål för så kallat samråd. Förslaget skickas då till berörda myndigheter och grannar för att kommunen ska få in synpunkter. Därefter kommer synpunkterna att sammanställas och bemötas planförslaget vid behov att revideras innan ny remissrunda, så kallad granskning.

Har du synpunkter på förslaget, skriv ned dem och skicka dem till kommunen senast 23 januari 2019 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 745 80 Enköping

Ladda ner

Samrådshandlingar:

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.