Båtskjul i småbåtshamnen

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-12-07 att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva en ändring inom detaljplanen för småbåtshamnen för att möjliggöra ytterligare båtskjul.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande.

Ladda ner

Det finns ännu inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.