Boglösarondellen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att pröva möjligheten att tillåta utbyggnad av nytt bostadsområde med villor och mindre flerbostadshus inom fastigheterna Gånsta 3:6 respektive 3:11.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-12-08 att pröva möjligheten att planlägga fastigheterna Gånsta 3:6 och 3:11 för bostadsändamål.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ned.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.