Brandstation Fjärdhundra

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Nuvarande brandstation i centrala Fjärdhundra behöver ersättas eftersom den befintliga inte uppfyller utrymmesbehoven för arbetsmiljö och effektiv räddningstjänstinsats. Ett nytt läge närmare riksväg 70 har lokaliserats i utkanten av Fjärdhundra tätort intill Fjärdhundrabadet.

Avsikten med detaljplanen är att etablera en ny brandstation i ett läge med god tillgänglighet och framkomlighet. Lokalerna ska inrymma en deltidsbrandkår.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Planprocessen hanteras med standardförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-09-07 att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag för ny detaljplan. Ett förslag till ny detaljplan har skickats på samråd under perioden 2017-12-18 - 2018-01-24 (3,5 veckor).

Inkomna synpunkter från samrådet kommer att sammanställas och bemötas av Enköpings kommun. Därefter revideras detaljplaneförslaget och skickas på granskning.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.