Brandstation Fjärdhundra

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Nuvarande brandstation i centrala Fjärdhundra behöver ersättas eftersom den befintliga inte uppfyller utrymmesbehoven för arbetsmiljö och effektiv räddningstjänstinsats. Ett nytt läge närmare riksväg 70 har lokaliserats i utkanten av Fjärdhundra tätort intill Fjärdhundrabadet.

Avsikten med detaljplanen är att etablera en ny brandstation i ett läge med god tillgänglighet och framkomlighet. Lokalerna ska inrymma en deltidsbrandkår.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Planprocessen hanteras med standardförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-09-07 att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag för ny detaljplan. Planförslaget var under tiden 18 december 2017 – 12 januari 2018 (3,5 veckor) utsänt för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen skulle få in synpunkter. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Det reviderade planförslaget skickas nu ut för granskning till berörda. Granskningstiden för planförslaget är 19 mars – 2 april (2 veckor).

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.